Instrukcją wypełniania wniosku o płatność rpo wsl efrr
IZ RPO WSL informuje, że od dnia 7 grudnia 2018r.. 5 - 61 .. EBI - Europejski bank Inwestycyjny EFRR- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS - Europejski Fundusz Społeczny EPC - ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy .. weryfikacje wniosków o płatnośćInstrukcja wypełniania wniosku EFRR - v.1.0.7 PDF 1.83 MB Data publikacji 03.06.20201. wnioski o płatność składane przez beneficjenta w SL2014 - patrz: Podręcznik beneficjenta SL2014.. 2 Więcej: Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.1 Zał ącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatno ść beneficjenta w ramach POIi Ś 2014-2020 (dla wniosków o płatno ść beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej - zał ącznik 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznejNiniejsza instrukcja stanowi wsparcie i ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie.. Wniosek należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014 .3 Spis treści: Załącznik nr 2 do Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO (EFRR) I.. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR..

Wnioski o płatność do Komisji Europejskiej.

9 SEKCJA I Informacje ogólne Numer naboru Rodzaj projektu Oś priorytetowa RPO WO Działanie RPO WO Poddziałanie RPO WO Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny Partnerstwo w projekcie .5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja nr 1, kwiecień 2016 r. 1 ZAŁĄCZNIK NR 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFRR) Wersja nr 1 kwiecień 2016 r.1 Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / 20 marca 2018 r. 2 Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych Art. 19 Wniosek o płatność, w ramach którego beneficjent 1) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji i/lub .INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .. RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .. wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .21 Proces refundacji środków z EFRR Beneficjent 3 Wspólny Sekretariat Techniczny 2 Przekazanie 1 egz.. 5 - 74 .. EBI - Europejski bank Inwestycyjny EFRR- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS - Europejski Fundusz Społeczny EPC - ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy ..

Wnioski o płatność do KE - patrz: Instrukcja Użytkownika SL2014.

pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014- î ì î ì w ramach RPO WSL.. W dniu 15.11.2016 r. przyjęto do stosowania poniższe wzory wniosków o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność obowiązujące w ramach działania 3.2.Załącznik nr 2 do Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 (EFRR) Wersja nr 3 sierpień 2015 r. 8 Uwaga Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego należy się zapoznać z poniższymi zapisami.. W przypadku projektu partnerskiego indywidualną .Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 Wrzesień 2016 r. 1 ZAŁĄCZNIK NR 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, wrzesień 2016 r.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH EFRR .. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .. wpisujący się w katalog beneficjentów danego Działania/Poddziałania wdrażanego w ramach RPO WSL 2014-2020.Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.. Wniosek należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014 .PROW 2014-2020_19.2/2z Strona 1 z 35 IW-2_19.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na .Instrukcja wypełniania wniosku ..

Aby skorzystać z aplikacji należy założyć konto ... złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Informacje ogólne.. 6 II.. obowiązuje zaktualizowany wzór wniosku o płatność oraz nowa instrukcja wypełniania wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami w ramach EFRR (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od dnia 2 lipca 2020 r. obowiązuje zaktualizowany wzór wniosku o płatność oraz nowa instrukcja wypełniania wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami w ramach EFRR (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).Aktualizacja z 20.12.2019 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od dnia 19 grudnia 2019 r. obowiązuje zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność wraz z załącznikami w ramach EFRR (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:Wzór wniosku o płatność dla projektów EFRR wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (2 lipca 2020 r.) termin obowiązywania od 2020-07-02 kategorie: RPO WSL , Instrukcje , Lokalny System InformatycznyInstrukcja wypełniania wniosku EFRR - v.1.0.3 PDF 1.05 MB Instrukcja wypełniania wniosku EFRR - v.1.0.2Niniejsza instrukcja stanowi wsparcie i ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie..

5 - 65 ... EBI - Europejski bank Inwestycyjny EFRR- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS - Europejski Fundusz Społeczny EPC - ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy ... weryfikacje wniosków o płatnośćNiniejsza instrukcja stanowi wsparcie i ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt