Prośbą o objęcie patronatem konkursu
konferencji, konferencję?. Prosimy o poinformowanie osób wskazanych we wniosku o objęcie Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego o przetwarzaniu ich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem lubProśba o patronat.. Pod uwagę w tym przypadku brana jest data wpłynięcia prośby.Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.. W przypadku odmowy udzielenia patronatu organizator otrzymuje pisemne powiadomienie.. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska .. 7.Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez Starostę Zielonogórskiego należy skierować w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Biurze ds. Promocji Powiatu, pokój 226, nr tel.. W przypadku wystąpienia z prośbą o objęcie patronatem konferencji, kongresów i sympozjów naukowych ważne jest, aby wydarzenie miało komitet naukowy.- uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Można również skorzystać z załączonego wniosku o Patronat Burmistrza Krynicy-Zdroju lub Udział w Komitecie Honorowym.. Szlak 73 31-153 Kraków Tel: 12 448-11-10 Fax: 12 448-11-62 Email: [email protected]ęki informacji w Państwa gazecie o warsztatach dowiedziało się ponad 100 osób…).. Lista innych podmiotów, do których wysłano lub planuje się wysłać prośbę o patronat honorowy lub o udział w komitecie honorowym (czy wydarzenie swoim patronatem objął Biskup miejsca): 12..

Formularz zgłoszeniowy o objęcie patronatem wydarzenia.

Z poważaniem uczennica klasy 6a.. Aby ubiegać się o patronat honorowy lub zgodę na udział Prymasa Polski abp.. Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu oraz jej telefon, fax i e-mail: 15.Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu, decyzja wysyłana jest na podany we wniosku adres mailowy.. Jana Pawła II na ul. Kościuszki 12.. Szanowana Pani Prezes, 19 kwietnia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o izbach .Z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2007 r. ( w Uniwersytecie Wrocławskim) Prof. T. Luty przedstawił prośbę Zrzeszenia Studentów Polskich (pismo z dnia 23 stycznia 2007 r.) o objęcie przez Kolegium honorowym patronatem Konkursu na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares 2007.Zwracam się z powodu prośby objęcia patronatem szkolnej uroczystości upamiętniającej uczestników powstania warszawskiego.. (Albo do jakiej klasy chodzisz .Decyzja o objęciu wydarzenia Honorowym Patronatem Marszałka jest przekazywana organizatorom w formie pisemnej wraz z dyplomem.. Termin zgłaszania realizacji upływa dnia 31 grudnia 2017 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu zwróciło się z prośbą o objęcie konkursu Patronatem Honorowym do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka..

... Będziemy wdzięczni za objęcie patronatem naszych działań.

Informacje o objęciu Honorowym Patronatem lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej.Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu zwróciło się z prośbą o objęcie konkursu Patronatem Honorowym do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.. Obowiązki i uprawnienia wnioskodawcy § 6 1.. Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia patronatem występuje jej organizator.Prośby o wsparcie finansowe zawarte we wniosku o objęcie patronatem honorowym nie będą rozpatrywane.. Dla laureatów przewidywane są nagrody pieniężne i dyplomy.Konkurs ma charakter otwarty, ograniczony do realizacji spełniających wymagania regulaminowe.. Jednocześnie uprzejmie prosimy o wyasygnowanie środków w budżecie miasta na rok 2009 z przeznaczeniem na wsparcie placówek na terenie miasta, biorących udział w tym przedsięwzięciu.. Liczę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.. 68 452 75 85, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem realizacji .Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. 2.Dyrektor Domu Dziecka w Równem zwraca się z prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe, bądź objęcie patronatem organizowanego przez nas II Mazowieckiego Konkursu Plastycznego „Tęczowy Świat Krzysia - Anioły" - konkursu poświęconego pamięci tragicznie zmarłego 20.04.2009 r. młodego artysty i naszego wychowanaWitam!.

Decyzja Ministra o objęciu patronatem honorowym ma charakter uznaniowy.

Mamy taki rozłam: „zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem drugą konferencję czy zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem drugiej konferencji, czyWniosek o objęcie imprezy oświatowej honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (23.09.2013 - 0,02MB) Drukuj Następny artykuł Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) oraz wzór logotypu Kuratorium Oświaty w KielcachPatronatem nie może być również objęty projekt (inicjatywa) ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.. Prośba do przedstawicieli władz lokalnych.. Uzasadnienie wniosku: 13.. MC nie obejmuje patronatem raportów, opracowań, wydawnictw i innych publikacji, które są jeszcze w fazie opracowywania lub z których pełną treścią MC nie może się zapoznać.Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Wojewody na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Wojewody w imprezie..

Dyrektor ORE może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym bez podania przyczyny.

Organizator wydarzenia objętego patronatem zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach promocyjnych:4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu w oparciu o Państwa dane osobowe.. Kraków, 20 maja 2016 r. Prezes.. Jeśli chcemy kontynuować współpracę - napiszmy o planach i oczekiwaniach na przyszłość.. .wniosek o patronat Ofertę patronacką przygotowuje się w celu pozyskania patronatu medialnego wybranej instytucji nad realizowanym przez siebie (swoją organizację) przedsięwzięciem, taki jak np. konkurs, konferencja, projekt, szkolenie, pokaz, wydarzenie artystyczne itp.- patronat nad wydarzeniem - wydaje się oczywiste, ale objęcie patronatem (w jakim przypadku - kogo co?. Dla przykładu podajemy też najczęstsze błędy podczas ubiegania się o patronat medialny portalu ngo.pl:Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul.. Uroczyście odbędzie się jutro o godzinie 10.00 w szkole im.. Naczelnej Rady Aptekarskiej.. Dodatkowe informacje: 14.. Wojciecha Polaka w komitecie honorowym należy:11.. Patronat honorowy nie może być przyznany przedsięwzięciu o charakterze reklamowym lub lobbystycznym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt