Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej
P-14, 00-950 Warszawa), albo elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej ([email protected]) lub przy wykorzystaniu poniższego formularza.. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) zwracam się do .Temat: wniosek o udostępnienie informacji publicznej-sołtysi Paulina S.: "Powyższe implikuje wniosek, że dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.. Status .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w postaci papierowej na adres Najwyższej Izby Kontroli (ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa lub Skr.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Wniosek o udostępnienie informacji Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz.. Wypełniony wniosek można złożyć za pośrednictwem: poczty konwencjonalnej na adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa lub ; e-mail: [email protected] lubPodstawowe informacje o działalności Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie są zamieszczone na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej..

"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek można przesłać: faksem na nr +48 (22) 12 51 882 bądź pocztą na adres:Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Wniosek nie zawiera danych obywatela, podany jest jedynie adres mailowy, na który przesłana ma być odpowiedź a wszystko to opatrzone jest odręcznym nieczytelnym podpisem.Odnosząc się do ponownego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 lipca 2020 r. , organ zobowiązany do udzielenia informacji wskazuje, że szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zostały przekazane wnioskodawcy we wcześniejszej korespondencji tj. w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 czerwca 2020 r.Dostęp do informacji publicznych.. Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 ze zm.)..

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.

Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.wniosek o udostĘpnienie informacji publicznej Dostęp do informacji publicznych Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)wniosek o udostępnienie informacji publicznej wersja edytowalna - otwórz.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na:Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju (art. 50 ust.. W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza.. Na podstawie art. 2 ust.. Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Urzędu Gminy Świlcza, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej [Załączniki]..

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Informacje proszę udostępnić w następujący sposób i formie:Art. 14 ust.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14.09 KB) Instrukcja udostępniania informacji publicznej obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.. Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:WNIOSEK.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Składając wniosek, należy .Szczegółowe informacje o bazach danych hydrogeologicznych » W celu uzyskania informacji wymagających wyszukania i przygotowania danych należy wypełnić i złożyć wniosek o udostępnienie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn..

Do instytucji X wpływa wniosek obywatela o udostępnienie informacji publicznej.

I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie zawsze ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Przedmiot wniosku Dotyczy udostępnienia informacji nt. pomocy wrocławskich wodociągów dla Policji w odzyskiwaniu dopalaczy wylewanych do kanalizacji - wniosek 610/2020.. pdf Zasady udostępniania informacji hydrogeologicznej (104 KB)Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej GUMed może zostać udostępniona na wniosek, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. wniosek o udostępnienie informacji publicznej (docx) (131 KB)wniosek o udostępnienie informacji publicznej - anonimowy?. AktualnościWniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. 1 i 2 pkt 1 .Składając wniosek, należy podać: imię i nazwisko - w przypadku, gdy o udostępnienie informacji zwraca się osoba fizyczna, lub nazwę podmiotu w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna.. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji w następujących kwestiach: Tutaj nasza treść zapytania.. Komórka realizująca Wydział Organizacyjny i Kadr.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. poczt.. Wypełniony wniosek należy przesłać: 1. listownie na adres: Urząd Gminy Świlcza Świlcza 168 36-072 Świlcza.. Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności - „Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust.. Kategoria inne.. Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.. Na podstawie art. 2 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt