Oświadczenie o dochodach do stypendium socjalnego
Do szczególnie uzasadnionych przypadków uprawniających do przyznania stypendium socjalnego w .Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja .oświadczenie członka rodziny o uzyskaniu dochodu w trakcie 2019 r. lub 2020 r. o ile dochód ten nadal występuje w chwili składania wniosku o stypendium (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry), załącznik nr 11; zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub skan umowy, jeśli dochód został uzyskanywydruku wniosku o stypendium socjalne będzie można dokonać w USOSweb na swoim indywidualnym koncie w dniach od 16.11.2020 r. do 22.11.2020 r. Wydrukowany, zarejestrowany i podpisany wniosek o stypendium socjalne należy wysłać pocztą do Biura Pomocy Materialnej i Absolwentów - pok.. Oświadczenie (załącznik Nr 8 do Regulaminu) 12. nr 9 do Regulaminu oraz na stronie w „Do wniosku o stypendium socjalne - informacje i wskazówki"- pobierz plikosoby, których dochody należy wziąć pod uwagę, składniki wynagrodzenia przyjmowane do wyliczenia dochodu.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł), student zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o .Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego..

We wniosku o stypendium socjalne na rok akad.

3 i w obliczeniach znajduje się w ust.. 1.1 do Regulaminu (czyli w oświadczeniu o dochodzie).. 2003 Nr 228 poz. 2255 ze zm.);Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.. 2020/2021 należy wpisać jedynie miesięczne dochody każdego członka rodziny.. Po elektronicznym wypełnieniu oświadczenia, wydrukuj je, podpisz i wraz z wnioskiem o stypendium socjalne lub akademik przekaż z niezbędnymi załącznikami do Sekcji Stypendialnej Wydziału.Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 .Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.. Abym dostała stypendium .Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja .Zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok jest wydawanie przez urząd skarbowy na żądanie osoby ubiegającej się o nie..

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

1 i ust.. Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego.. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje osoba: od której prawo wymaga urzędowego potwierdzenia wskazanych przez nią informacji,- pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom.. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.. Pobierz plik (docx, 24,27 kB) Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym.Pytanie: Proszę o weryfikację czy poniżej opisany sposób na ustalenie dochodu mający służyć do otrzymywania świadczeń z ZFŚS jest prawidłowy.. Wliczanie alimentów do dochodu w oświadczeniu do ZFŚS .. D oraz:UWAGA 9: lista dochodów niepodlegających opodatkowaniu, które należy uwzględnić w zał.1.1 w pkt.. Dochody należy pomniejszyć o: - podatek dochodowy od osób fizycznych, - składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne, - alimenty świadczone na rzecz innych osób.. A-1 ; w przypadku studenta samodzielnego finansowo - Oświadczenie o samodzielności finansowej zał.. Oświadczenie studenta do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (załącznik Nr 9 do Regulaminu) 12.STYPENDIUM SOCJALNE może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 051,70 zł..

Celem zaświadczenia jest potwierdzenie informacji, jakimi organ dysponuje, w tym m.in. o: dochodach i obrotach firmy.

zm.) Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.. Przed rozpoczęciem wypełniania .. Wnioski są dostępne w brzezińskim Urzędzie Miejskim (pokój 126), w sekretariatach brzezińskich .Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.. Do dochodu nie wlicza się:Do 15 września br. można składać wnioski o stypendia socjalne dla uczniów z Brzezin.. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (załącznik Nr 7 do Regulaminu) 10. w trakcie urlopu dziekańskiego .. Na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia pracodawca jest w stanie określić dochód pracownika dla celów ZFŚS, sytuację życiową i materialną pracownika oraz podjąć decyzję o przyznaniu mu pomocy z ZFŚS.Oświadczenie o dochodach stanowi niezbędny załącznik do wniosku o stypendium socjalne lub miejsce w Domu Studenckim (akademiku)..

We wniosku widać będzie tylko rezultat Państwa wyliczeń, które mogą Państwo zrobić na dowolnej kartce.Oświadczenie o dochodach do stypendium socjalnego.

Podstawa prawna: art. 8 ust.. Obowiązujące przepisy nie regulują zasad rozdzielania środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na poszczególne cele ani zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom.wydrukowany wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - oświadczenie wnioskodawcy o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów; oświadczenie RODO; oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych zał.. 1 pkt.. 3124 do dnia 26.11.2019 r.(imię i nazwisko studenta składającego oświadczenie) oŚwiadczenie studenta o dochodach studenta i czŁonkÓw rodziny innych niŻ dochody podlegajĄce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osÓb fizycznych na zasadach okreŚlonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30 f ustawy o podatku dochodowym od osÓb fizycznych *)stypendia, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych.. zm. Wysokość miesięcznego stypendium socjalnego ustalana jest jako kwota właściwa dla przedziałów dochodowych.Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.. Pobierz plik .. studenta lub członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym .. roku kalendarzowym.. W regulaminie zapisaliśmy, że podstawę do przyznawania ulgowych usług i świadczeń stanowi średni miesięczny dochód netto przypadający na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.Zaświadczenie z US członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w 2018 roku, rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczenie ma zawierać informacje o: wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne9.. Sposób ich wyliczenia, krok po kroku, nie będzie widoczny ani we wniosku, ani w zał..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt