Oświadczenie o niekaralności i nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego
Zgłaszanie kandydatów:Witam!. W sądzie nieletnich dostałem od sędziego upomnienie i na.Zaświadczenie o niekaralności - napisał w Postępowanie karne: CYTAT(mmpm)> gdyż stwierfdziłe że skoro dostałęm jedynie numer konta na które wysłać pieniądze to napewno i tak tego nei sprawdzą.. po roku otrzymałem prawo jazdy bez zdawania egzaminów lecz teraz potrzebny mi jest ten wniosek i zawsze dostaję o karalności, Za głupotę się płaci.. >czy też może już nigdy nie .Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; Oświadczenie o niekaralności i nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego; Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1. nie byłem karany za przestępstwo popełnione umyślnie, 2. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne ani postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z prawOŚWIADCZENIE.. Jest potrzebne np. przy kandydowaniu na niektóre stanowiska.. Chcę starać się o staż urzędniczy w sądzie i potrzebne mi są dwa dokumenty: 1. oświadczenie o niekaralności, 2. oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.8..

Oświadczenie o niekaralności i nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego; 9.

Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz ze zdjęciem.Złożenie przez osobę ubiegającą się o wpis do ewidencji instruktorów oświadczenia o niekaralności, nie wyklucza prawa Urzędu do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o udzielenie informacji, czy ta osoba nie był prawomocnie skazana za czyn wymieniony w katalogu z art. 33 ust.. Czytelny podpis sędziegoOŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącymOŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo .. (data, imię i nazwisko kandydata - własnoręczny podpis) Adm.. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (2), że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne, podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust.. Każde z oświadczeń wymienionych w punktach a-e powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.. .Zaświadczenia są wysyłane, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.. Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż nie byłam(em) skazana(y)prawomocnym wyrokiem sądu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe, oraz nie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub skarbowe..

oświadczenie o niekaralności i o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania z powództwa cywilnego lub karnego, 9. .

Inne informacje:7. oświadczenie o niekaralności i o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego, pod sankcją art. 233 Kodeksu Karnego; 8. aktualne (do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa lub Członka Zarządu,oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i oświadczenie o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub karnego skarbowego, oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub .5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i oświadczenie o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub karnego skarbowego,4.. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa (wystawione nie wcześniej niż 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń); 10.niekaralności i o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego..

Opłata za zaświadczenie o niekaralności.

Oświadczenie kandydata o niekaralności Author: Urząd Miejski Last modified by: Agnieszka Skałecka Created Date: 11/21/2014 8:42:00 AM Company: Ząbkowice Ślaskie Other titles: Oświadczenie kandydata o niekaralnościOświadczenie o niekaralności to dokument, który potwierdza, że osoba, która je podpisała, nie została skazana wyrokiem sądu, nie jest przeciwko niej prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe oraz że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań o ś w i a d c z a m - iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ściganeOŚWIADCZENIE KANDYDATA O NIEKARALNOŚCI .. Oświadczam, że: nie byłem karany za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne ani postępowanie o ubezwłasnowolnienie, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych..

1 pkt 4 ustawy z ...Podobne wątki na Forum Prawnym: Wątek § zaświadczenie i oświadczenie o niekaralności a praktyki na komendzie (odpowiedzi: 3) Witam.

Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności wynosi:nigdy nie byłam karana za żadne przestępstwo karne lub karnoskarbowe; nie jest prowadzone przeciwko mojej osobie żadne postępowanie karne, w tym, w szczególności o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe; posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; korzystam z pełni praw publicznych.Oświadczenie o niekaralności; PYTANIE: Oświadczenie o niekaralności .. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.. W 2012/2013 roku zostałem złapany (miałem 16 lat) z marihuana, dokładnie miałem 1,3g.. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danychOświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Wydawane jest "od ręki".. Z 2002r.legitymujący(a) się dowodem osobistym nr .. wydanym przez .. świadomy(a) odpowiedzialności knej wynikającej z t. 233 § 1 kodeksu knego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie kane.5.. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze).. 1 pkt 8) ustawy o kierujących pojazdami .oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub toczeniu się postępowania lub postępowań karnych przeciwko kandydatowi;Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe i oświadczenie o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub karno- skarbowego Oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, 0181-14/14 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że na podstawie art. 23 ust.. Aktualne (do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku .• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt