Wniosek o miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej
3 W przypadku nieposiadania numeru PESEL - seria i numer dokumentu potwierdzaj .Karta parkingowa jest dokumentem potwierdzający uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - „kopertach" oraz do niestosowania się do określonych znaków drogowych.. Osoba niepełnosprawna, a także kierowca przewożący taką osobę, mogą uzyskać kartę parkingową uprawniającą do parkowania na tzw. kopercie, oraz m.in. zezwalającą na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych.miejsce na fotografię 35 mm x 45 mm 4 Należy wypełnić, o ile nazwa poczty jest inna niż nazwa miejscowości.. Poruszanie się z kartą parkingową możliwe jest jedynie w trakcie przewożenia osoby niepełnosprawnej.Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej: 1.. Niebieska karta parkingowa jest dla niepełnosprawnych, którzy o własnych siłach nie mogą dostać się na uczelnie, do urzędu, sklepu czy miejsca pracy - wylicza Bartłomiej Skrzyński, miejski rzecznik osób niepełnosprawnych.Podczas składania wniosku o wydanie karty parkingowej osoba przedstawia do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.. Mimo że wydaje się to na pierwszy rzut oka niedorzeczne, nawet osoba poruszająca .Odpowiedź: Posiadacz karty parkingowej osoby niepełnosprawnej może zaparkować pojazd w miejscu oznaczonym jako miejsce zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych, zarówno w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, jak i poza nimi..

Jak zrobić miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej?

Parkują one na miejscach oznakowanych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz ze znakiem D .Miejsca parkingowe mogą być również oznaczone znakiem P-24 ˝miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej˝, który wskazuje, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego .48.. CZ ĘŚĆ D - WZÓR PODPISU I ZDJ ĘCIE miejsce na fotografi ę 35 mm x 45 mm WZÓR PODPISU 13 1 Przewodnicz ący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawno ści, do którego składa si ę wniosek.. niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach .Orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 r.ż.). Dodatkowo możesz parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach.. Miejsce załatwienia.. Niezbędna jest w tym celu specjalna karta parkingowa.. Czytaj też: Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami >>>Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej dołącza się: 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł).Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki (wzór wniosku)..

Termin i miejsce załatwienia Termin realizacji.

Wniosek o wydanie karty parkingowej; Potwierdzenie kwoty 21 złotych (opłata przyjmowana wyłącznie kartą płatniczą, w przypadku płatności gotówką obowiązuje płatność w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep .Karta dla osoby niepełnosprawnej Dlaczego warto uzyskać kartę parkingową.. Można to zrobić telefonicznie, dzwoniąc do Urzędu Dzielnicy, Gminy lub Zarządu Dróg Miejskich.Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej Wiele osób niepełnosprawnych ma często problem ze znalezieniem miejsca do parkowania.. Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.. '(#;(4>@#3(4;'?a9&/6Należy wypełnić wniosek dla osoby niepełnosprawnej.. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o. niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby.. Komu ona przysługuje, do czego upoważnia i jak ją uzyskać?. 3 W przypadku nieposiadania numeru PESEL - seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.. W dniu zgłoszenia.. Pierwszym są znaki pionowe, czyli tablice pokazujące osobę na wózku inwalidzkim a drugim znaki poziome, malowane na nawierzchni miejsca postojowego, antypoślizgową farbą na niebieskim tle.- Najkrócej mówiąc chodzi o to, by ułatwić dostęp do miejsc parkingowych tym, którzy najbardziej tego potrzebują..

2 Cz ęść A wypełnia si ę w przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię .. Dzięki niej możesz parkować na tak zwanych kopertach w Polsce i za granicą.. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień wynikających z posiadania Karty parkingowej oraz sposobu jej uzyskania dostępne są pod poniższym .Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji: 1) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.. Natomiast wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki składa się do przewodniczącego zespołu powiatowego właściwego ze względu na siedzibę .Karta parkingowa - komu przysługuje, jakie są ułatwienia?. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności lub siedzibę placówki.Dla miejsca parkingowych zezwalających parkowanie pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, stosujemy dwa rodzaje oznakowań.. Pierwszy krok to sprawdzenie, kto jest właścicielem drogi, przy której chcemy mieć miejsce parkingowe (kopertę) dla niepełnosprawnych..

Przedstawić: dokument tożsamości, oryginał aktualnej karty parkingowej.

Dowiedz się w .Do korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej uprawnia karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej, która może zostać wydana osobie, która spełnia wymagania określone w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki (wzór.. Z niebieską kartą można również zaparkować pojazd na innym .WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (PZ-05) WYMAGANE DOKUMENTY.. Stanowisko wydawania abonamentów Punkt Obsługi ul. Piotrkowska 175, parter, wejście z ulicy obok głównego wejściaO ile placówkom opieki wydawane są karty parkingowe, o tyle inna osoba (np. krewny) przewożący osobę niepełnosprawną musi posługiwać się kartą wydaną tej osobie.. Andrzej Jastrzebski - odpowiedzialny za parkingi przy ulicach: Boleść, Bednarska, Bugaj, Myśliwiecka, Al.. Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.Orzeczenie o niepełnosprawności czy legitymacja osoby niepełnosprawnej nie wystarcza do tego, aby legalnie parkować samochód na miejscu parkingowym przeznaczonym dla niepełnosprawnych.. Nie każdy jednak wie, że może się starać o wyznaczenie „koperty" pod swoim budynkiem lub w jego pobliżu.27.. wniosku) .. oraz o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na wskazanie w punkcie 9 oraz przyczynę niepełnosprawności nie uprawniają do ubiegania się o kartę parkingową.. Dlatego, jeśli osób niepełnosprawnych jest więcej, warto byłoby złożyć podanie o wydzielenie większej liczby miejsc podpisane przez kilka osób.wniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. 3 Maja (od ul.Karta parkingowa dla placówki.. Karta parkingowa osobie niepełnosprawnej wydawana jest na okres .Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.. 5 Wypełnia się w przypadku, gdy wniosek składany jest przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.Wyznaczając miejsca parkingowe jest też zobowiązana ustanowić stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej według wyżej podanych proporcji (art. 12a ustawy o drogach publicznych)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt