Oświadczenie pacjenta upoważnienie dotyczące uzyskiwania dokumentacji medycznej
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn.. Oświadczenie pacjenta: Upoważnienie dotyczące uzyskiwania dokumentacji medycznej Niniejszym oświadczam, iż zostałem zapoznany z uprawnieniami wynikającymi z uprawnieniami wynikającymi z art. 26 ust.. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji .Pacjent, który zamierza umożliwić członkom rodziny lub innym osobom dostęp do informacji o jego stanie zdrowie lub dokumentacji medycznej, powinien udzielić tym osobom stosownego upoważnienia.. W związku z tym osoba trzecia uzyskuje określone prawa.. Problem ten jest tym istotniejszy, że obecnie obowiązujące przepisy dość lakonicznie odnoszą się do kwestii upoważnienia do dokumentacji medycznej.. Zdarzają się jednak sytuacje gdy pacjent nie może złożyć oświadczenia.Nieprzytomny pacjent nie jest w stanie udzielić takich informacji.ZASADY UZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Wydawanie dokumentacji medycznej pacjentom lub osobom przez nich upoważnionym dokonywane jest bezpośrednio przez: pielęgniarki koordynujące, pracowników rejestracji a w przypadku dokumentacji dotyczącej pobytu szpitalnego przez pielęgniarkę oddziałową lub osobę przez nią upoważnioną.OŚWIADCZENIE PACJENTA o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych ..

Pacjent m prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej.

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego osoby ma charakter nieograniczony.oŚwiadczenie pacjenta (upowaŻnienie) .. do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych Świadczeniach medycznych do dokumentacji medycznej we wszystkich prawnie dopuszczalnych formachPacjent ma prawo upoważnić inną osobę do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej.. dr n. praw.. Bezsprzecznie ma także prawo do tego, aby upoważnić wskazaną osobę trzecią.. * 1.Upoważnienie dotyczące uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta .. uzyskiwania dokumentacji medycznej .. Przepisy ustawy z dnia 6.11.2008r.. Radosław Tymiński Warto zatem zagadnieniu temu .Upoważnienie dotyczące uzyskiwania dokumentacji medycznej i do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta upoważniającego.. OŚWIADCZENIE PACJENTA O UPOWAŻNIENIU LUB BRAKU UPOWAŻNIENIA OSOBY BLISKIEJ DO UZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJUpoważnienia do informacji i dokumentacji medycznej.. Jakże ważną zarówno dla świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców problematykę dokumentacji medycznej zakładu opieki zdrowotnej regulowała w polskim prawie do niedawna (tj. do maja 2009 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., przede wszystkim ustawa .Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej, pobierz doc. pdf..

Stosowne oświadczenie należy zamieścić w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta.

o prawach pacjenta i Rzeczniku PrawPodpis pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego * w przypadku nie wskazania zakresu upoważnienia będzie ono traktowane, jako równoznaczne z upoważnieniem do uzyskiwania całej dokumentacji medycznej chyba, że pacjent / przedstawiciel ustawowy pacjenta zmieni treść oświadczenia poprzez np. złożenie nowego, odwołującego poprzednie .Data i miejscowość OŚWIADCZENIE PACJENTA O UPOWAŻNIENIU / ODMOWIE UPOWAŻNIENIA DO UZYSKIWANIA INFORMACJI / DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Imię i nazwisko pacjenta: .dotyczącej mnie dokumentacji medycznej (w rozumieniu art. 26 ust.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r.. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.. .Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .Przepisy dotyczące prowadzenia, przechowywania jak i udostępnienia dokumentacji medycznej zawarte są w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (DzU z 2016 r .Lekarze bardzo często stykają się z sytuacją, gdy przychodzi do nich osoba, która twierdzi, że jest upoważniona do uzyskiwania dokumentacji medycznej danego pacjenta.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie formularza E 123/DA1 oraz jego odbioru (27.03.2019) pobierz docx : Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składkiDo uzyskiwania dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby..

* Upoważniam do uzyskiwania mojej dokumentacji medycznej i do wglądu do mojej dokumentacji medycznej.

ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).. Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej pobierz formularz.. Postępu 21C, 02-676 Warszawa 000000007392 Wojewoda Mazowiecki 2pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej (…), co oznacza tyle, iż pacjent ma prawo złożyć oświadczenie woli dotyczące wskazania konkretnej i zidentyfikowanej przez niego osoby, która stanie się osobą upoważnioną do uzyskiwania dokumentacji medycznej dotyczącej ww .- upoważnienie dotyczące uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych * OŚWIADCZENIE PACJENTA (2) - upoważnienie dotyczące uzyskiwania dokumentacji medycznej .. Upoważnienie to dotyczy / nie dotyczy* wglądu do mojej dokumentacji medycznej również w przypadku mojej śmierci.. Niniejsze upoważnienie jest udzielone bezterminowo i dotyczy każdej dotyczącej mnieJeśli oświadczenie to przybiera najszerszą możliwą formę o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta, i zostanie załączone do historii określonej choroby, to niezależnie od tego który podmiot medyczny będzie świadczeniodawcą wytwarzającym dokumentację medyczną związaną z tą chorobą, ma .oŚwiadczenie pacjenta: Upoważnienie dotyczące uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych z uwzględnieniem wglądu do dokumentacji medycznej za życia iOczywiście upoważnienie danej osoby do tych informacji i dokumentów jest fakultatywne - pacjent może zastrzec, iż nikomu ma nie być wydawana dokumentacja medyczna lub udzielana informacja o stanie zdrowia..

Nie upoważniam nikogo do uzyskiwania mojej dokumentacji medycznej i do wglądu do mojej dokumentacji medycznej.

Wzór oświadczenia można pobrać klikając - OŚWIADCZENIE - Plik w pdf /Dokument OŚWIADCZENIA prosimy drukować dwustronnie/ 3.osoba upoważniona przez pacjenta, Pacjent może sporządzić oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania dokumentacji medycznej zarówno w ramach jak i poza dokumentacją medyczną i tylko od jego woli zależało będzie, jaką treść i jaki zakres upoważnienia obejmie to oświadczenie.Dokumentacja medyczna zakładu opieki zdrowotnej.. z o.o. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim bez zgody Magodent Sp.. Z tego względu udzielając upoważnienia należy kierować się rozwagą.Upoważnienie innej osoby niż opiekun ustawowy do uzyskiwania dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia dziecka Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej Oświadczenie, zgoda na przeprowadzenie badań osoby małoletniejOŚWIADCZENIE PACJENTA O UPOWAŻNIENIU/ODMOWIE UPOWAŻNIENIA DO UZYSKIWANIA INFORMACJI/DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ/ODBIORU RECEPT W JEDNOSTKACH MAGODENT DM/16/2019 v 1 Obowiązuje od: 20.05.2019 Druk jest własnością Magodent Sp.. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 417 z późn.. Upoważnienie jednorazowe do .2) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej; 3. z o.o. jest zabronioneData i miejscowość OŚWIADCZENIE PACJENTA O UPOWAŻNIENIU / ODMOWIE UPOWAŻNIENIA DO UZYSKIWANIA INFORMACJI / DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Ja niżej podpisany/na .Wydanie dokumentacji medycznej - 1 strona- 0,37 zł Wydanie dokumentacji medycznej - na nośniku CD - 2,13 zł Wydanie wyciągu albo odpisu - 1 strona - 10,66 zł..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt