Wniosek o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego
Sygn.. udostępnienie akt oraz wydawanie z nich odpisów w postępowaniu przygotowawczym możliwe jest wyłącznie za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze.Żądanie udostępnienia akt sprawy jako całości (…) nie jest więc wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, ale żądaniem udostępnienia określonego zbioru materiałów.. Prokurator odmówił dostępu do akt.WZÓR WNIOSKU O DOSTĘP DO AKT SPRAWY NA ETAPIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO (miasto, data) Prokuratura Rejonowa w (miasto) Podejrzany Janusz Kowalski, adres w aktach sprawy.. W wypadku odmowy udostępnienia akt pokrzywdzonemu na jego wniosek należy poinformować go o możliwości udostępnienia mu akt w późniejszym terminie.Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wystąpił do prokuratury o udostępnienie wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach, zakończonego postępowania przygotowawczego.. też art. 37b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) .WZÓR WNIOSKU O DOSTĘP DO AKT SPRAWY NA ETAPIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO (miasto, data) Prokuratura Rejonowa w (miasto) Podejrzany Janusz Kowalski, adres w aktach sprawy.. Sygn.. Prokurator może odmówić udostępnienia akt postępowania ww .Żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania przygotowawczego nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej".Niewykluczone, że udostępnienie akt toczącego się postępowania przygotowawczego przez prokuratora w celu wykorzystania akt w postępowaniu sądowym (bez zastrzeżenia że wykorzystanie ma nastapić na rozprawie niejawnej czy poza rozprawą) w sytuacji gdy powoduje to realną (rzeczywistą) a nie tylko potencjalną (abstrakcyjną .Wniosek do prokuratory o udostępnienie akt - wzór Pierwszy wniosek posiada wyszczególnione dokumenty, które nas interesują oraz obszerną argumentację..

(stosowany odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - na podstawie art. 38 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wniosek przesyła się sądowi wraz z odpowiednią liczbą kopii dla .Żądanie udostępnienia akt sprawy jako całości, także akt zakończonego postępowania przygotowawczego, nie jest więc wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, ale żądaniem udostępnienia określonego zbioru materiałów.. W toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta (oraz umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii, w tym uwierzytelnionych) jedynie za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze.. Prokurator może odmówić udostępnienia akt postępowania ww .Wniosek o udostępnienie akt stronom postępowania przygotowawczego lub ich przedstawicielom procesowym stanowi realizację zasady jawności wewnętrznej postępowania przygotowawczego.. Udostępnienie akt sprawy na tym etapie wymaga zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze.. Wniosek prokuratora o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania, o jakim mowa w art. 156 udostępnianie akt sprawy, § 5a k.p.k., powinien zawierać uzasadnienie oraz stanowisko w przedmiocie udostępnienia podejrzanemu i jego obrońcy akt sprawy w części zawierającej dowody wskazane we wniosku.. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kopie dokumentów z akt sprawy.Choć poszukiwanie - z punktu widzenia prawnego - związku między udostępnieniem dokumentów z akt sprawy postępowania przygotowawczego a dymisją ministra, czy odwołaniem Prokuratora Generalnego wydaje się być wręcz absurdalne, to jednak okazuje się, że ostatnie wydarzenia są dowodem na to, iż taki związek, przynajmniej w Polsce, istnieje.3 czerwca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego..

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 156 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.postępowania przygotowawczego) i zakresie udostępnienia akt w związku z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Za zgodą prokuratora akta mogą być udostępniane w wyjątkowych przypadkach osobom trzecim.W przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarządzenie.. Odnosi się on do sytuacji, gdy mieliśmy wypadek samochodowy (jesteśmy poszkodowani), a ubezpieczyciel nie chce wypłacić nam odszkodowania, tłumacząc się koniecznością czekania .Żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania przygotowawczego nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w art. 10 ust.. NSA zauważa, że akta postępowania przygotowawczego są zbiorem różnego rodzaju .1. akt: (sygnatura akt sprawy) Wniosek o dostęp do akt sprawy karnej Działając w imieniu własnym - podejrzanego Janusza Kowalskiego, wnoszę o udostępnienie mi .Odmowa udostępnienia akt nastąpi jednak, gdy konieczne okaże się zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania lub ważnego interesu państwa..

Podmiotom wskazanym w § 1 w toku postępowania sądowego udostępnia się na ich wniosek akta postępowania przygotowawczego w części, w jakiej nie zostały przekazane sądowi, także w celu utrwalenia ich w postaci elektronicznej.

Świadomy tych uwarunkowań Trybunał stwierdził w uzasadnieniu wy-roku, że efektywną obronę zapewnić może jedynie jawność wszystkich tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosekNaczelny Sąd Administracyjny wydał niedawno uchwałę, która wskazuje, że żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania przygotowawczego nie stanowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej.. 3 Konstytucji .Cofnięcie wniosku o ściganie w toku postępowania przygotowawczego .. się z podejrzanym tymczasowo aresztowanym oraz wnioskiem o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego - art. 73 § 1 .. o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego - art. 156W przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarządzenie.. W wypadku odmowy udostępnienia akt pokrzywdzonemu na jego wniosek należy poinformować go o możliwości udostępnienia mu akt w późniejszym terminie.Wniosek o udostępnienie akt stronom postępowania przygotowawczego lub ich przedstawicielom procesowym stanowi realizację zasady jawności wewnętrznej postępowania przygotowawczego.. akt: (sygnatura akt sprawy) Wniosek o dostęp do akt sprawy karnej Działając w imieniu własnym - podejrzanego Janusza Kowalskiego, wnoszę o udostępnienie mi .Wniosek prokuratora o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania, o jakim mowa w art. 156 udostępnianie akt sprawy, § 5a k.p.k., powinien zawierać uzasadnienie oraz stanowisko w przedmiocie udostępnienia podejrzanemu i jego obrońcy akt sprawy w części zawierającej dowody wskazane we wniosku.Stefan M. skierował do Prokuratora Rejonowego w B. wniosek o udostępnienie informacji publicznej, której zakres określił jako: wszystkie dokumenty, znajdujące się w aktach sprawy, prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w B., w której umorzono dochodzenie oraz podał sygnaturę tych akt.W odpowiedzi Prokurator Rejonowy w B. wyjaśnił, że dokumenty sprawy tworzą akta tej sprawy i ..

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).Dlatego jedną ze spraw, które budzą największe kontrowersje, jest możliwość dostępu do akt postępowania przygotowawczego.

Udostępnienie akt sprawy na tym etapie wymaga zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze.. Uchwała siedmiu sędziów NSA z 9 grudnia 2013 r., I OPS 7/13Zdaniem NSA żądanie udostępnienia akt sprawy jako całości, także akt zakończonego postępowania przygotowawczego, nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, ale żądaniem .Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) w zakresie, w jakim umoŝliwia arbitralne wyłączenie jawności tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania, jest niezgodny z art. 2 oraz art. 42 ust.. Postępowanie dotyczyło uzyskania zezwolenia na prace budowlane przez osoby zatrudnione w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt