Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim warta

Oświadczam, że prowadzę z ww.. Osoby, które miały wcześniej współmałżonka przedstawiają kopię dokumentu potwierdzającego rozwód albo separację lub akt zgonu (oryginał do wglądu).. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A. LMIX m Strona 2 z 2 E.. DANE ADRESOWE (1) 01. ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe.. z o.o. (Partnera Wiodącego) oraz Powiat Wągrowiecki i firmę DC…


Czytaj więcej

Oświadczenie ubezpieczonego o pozostawaniu w aktualnym związku małżeńskim zus

Oświadczenie Oświadczam, że pozostaję w aktualnym związku małżeńskim z Imię i nazwisko urodzonym/ą dn. - - Data (dd-mm-rrrr) zamieszkałym/ą: - Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu córką/synem zmarłej/ego Imię i nazwiskoubezpieczony może wskazać osoby, które w przypadku jego śmierci będą uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na prowadzonym dla ubezpieczonego subkoncie, o którym mowa w art. 40a tej ustawy.. Podział mienia małżonków może nastąpić w drodze umowy zawartej w form…


Czytaj więcej

Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim arimr

Może też mieć praktyczne znaczenie w odniesieniu do funkcjonowania gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolników jeszcze przed ślubem.. z o.o. (Partnera Wiodącego) oraz Powiat Wągrowiecki i firmę DC Centrum sp.. Oświadczam również, iż w przypadku stwierdzenia, że stan faktyczny jest inny od podanego przeze mnie, zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego świadczenia .II.. 1.czytelny podpis 2.czytelny podpisOświadczenie o ważnym związku małżeńskim Oświadczam, iż na dzień zdarzenia ubezpieczenioweg…


Czytaj więcej

Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim compensa

z o.o. (Partnera Wiodącego) oraz Powiat Wągrowiecki i firmę DC Centrum sp.. z o.o. (Partnerów), w ramach WRPO lata 2014-2020,W przypadku śmierci Ojczyma lub Macochy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem; : • odpisu aktu zgonu Ojczyma lub Macochy; • kopię dowodu osobistego lub paszportu Ubezpieczonegoodpisu aktu małżeństwa Rodzica i Ojczyma lub Macochy Ubezpieczonego, potwierdzającego fakt pozostawania w związku małżeńskim w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego niniejszą Umową dodatkowąOŚWI…


Czytaj więcej

Pzu oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim pzu

Oświadczenie należy przedstawić w firmie ubezpieczeniowej w tym wypadku do PZU.. OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM .. Ja niżej podpisany/a .Oświadczenie Oświadczam, że do chwili zgonu małżonka/i .. Ulica Nr domu Nr lokalu nie wstąpiłem/am w kolejny związek małżeński.. Skompletuj dokumenty - dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres [email protected].. - .Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/ o pozostawaniu w związku małżeńskim oraz…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt