Wniosek o duplikat świadectwa maturalnego
Zgodnie z § 29 ust.. Kuratorium Oświaty wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu zlikwidowanej szkoły, której dokumentacja została przekazana do Kuratorium, albo .Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi może wydać duplikat powyższych dokumentów.. Aby otrzymać duplikat należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu (do pobrania) oraz dokonać wpłaty 26 zł (za każdy dokument) i dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty.Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu (wzór - załącznik nr 1).. W celu uzyskania duplikatu dokumentów: - zaświadczenia o wynikach sprawdzianudokonać wpłaty 26 złotych (za każdy wnioskowany duplikat) na podane poniżej konto bankowe OKE w Gdańsku, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata zwrócić się pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym poniżej .WNIOSEK o wydanie duplikatu świadectwa W związku z zagubieniem, zniszczeniem, kradzieżą* .. (podać inną przyczynę) .. Wniesiono opłatę w wysokości 26 zł (dwadzieścia sześć zł) na konto szkoły: Zespół Szkół nr 2 im.. Wniosek o wydanie duplikatu Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nr 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony..

Duplikat zawiera: wyraz "Duplikat ...Duplikat swiadectwa maturalnego .

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: Zespół Szkół .Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół i Placówek pn.1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem.. Witam wszystkich.. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa lub dyplomu.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie nie zapisuje i nie przechowuje danych wpisanych do niniejszego formularza.I.. 1 Art. 272 KK - Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy poprzezDuplikaty dokumentów.. lubW przypadku błędu na zaświadczeniach, świadectwach lub dyplomach należy wystąpić do OKE z wnioskiem o wymianę dokumentu.. Title: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author: Krzysztof Szefer Created Date: 8/21/2015 8:19:53 AMWNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ..

W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.

Oryginał lub duplikat świadectwa zalegalizowany przez: 1) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub.Formularz wniosku o wydanie duplikatu.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej .. która posiada świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej .- wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej), - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, - upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu - w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument.. wniosek o wydanie tez moze zostac wyslany poczta 2) czy wysylka za granice tez jest mozliwa .. (proszę wskazać co stało się z oryginałem świadectwa / dyplomu) Oświadczam, Ŝe znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego 1 , odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy..

Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwanego dalej "egzaminem zawodowym".. Wniosek, po wprowadzeniu danych, należy wydrukować i czytelnie podpisać.. OPŁATA.. 7 Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 4, oraz aneksy do świadectw dojrzałości wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu maturalnego.. Potwierdzenie dokonania wpłaty oraz podpisany wniosek należy: przesłać pocztą tradycyjną do OKE w Krakowie.. Do wniosku należy dołączyć dokument/dokumenty podlegające wymianie oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego poprawne dane osobowe (odpis skrócony aktu urodzenia .. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.. Szkolne 37, 31-978 Kraków.. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. Wniosek o uznanie świadectwa wydanego za granicą (formularz nr 1); Świadectwa wydane za granicą mogą być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe oraz średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie .Rozporządzenie określa: 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287);8..

Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.

Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.. Załącznik nr 1. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Świadectwo wydano na nazwisko .. Proszę o wydanie duplikatu1): .. zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej posiadającego świadectwo dojrzałości „starej matury", .. Duplikat dokumentu1): odbiorę osobiście.Duplikaty, o których mowa, wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Od kilku dobrych lat mieszkam w USA (stad tez brak polskich znakow, za co przepraszam) i niespodziewanie potrzebuje obecnie swiadectwo maturalne, ktore gdzies przy przeprowadzkach mi sie zagubilo.. Oryginał świadectwa szkolnego / maturalnego uległWniosek o wydanie duplikatu świadectwa .. (proszę wskazać co stało się z oryginałem świadectwa ) Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego1, odpowiedzialno .Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu (Formularz wniosku o wydanie duplikatu).. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: 1.. Duplikat wydaje się w ciągu 4 tygodni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje.. .WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Rok wydaniaProszę o wystawienie duplikatu (zaznaczyć znakiem X): zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego świadectwa dojrzałości odpisu świadectwa dojrzałości aneksu do świadectwa dojrzałościWniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału, można otrzymać duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które były przez nią wydane.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/maturalnego Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego / maturalnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt