Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis gofin
Informacje dotyczące podmiotu,6 D. z 2014 r., poz. 1543); informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji;Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. UE L 352 z 24.12 .Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 827 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls (xls, 134 KB) Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rżFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01 RPD Oświadczenie RPD.. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej .Do informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w przypadku której wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, oraz o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

UE L 352 z 24.12 ...Formularze informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej .. w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej .Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 informuje, że dnia 25 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de .Wniosek - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. Dz.U.. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimisInstrukcja w większości pochodzi z załącznika do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r..

W przypadku spółki ... w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis.

Gdzie złożyć dokumenty?. Dokumenty możesz: złożyć w dowolnej placówce ZUS, wysłać pocztą, przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 7 stycznia 2020 7 stycznia 2020 Wzór formularza jest obowiązkowy i stanowi załącznik do wniosku sekcja VII poz. 10Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty.. Informacje dotyczące podmiotu,1 Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie .formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI).. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko..

D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Pomoc de minimis - formularz.

UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. We would like to show you a description here but the site won't allow us.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

... w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki.

UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A.. Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę, że łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą .. w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc.. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (czarny kolor czcionki - oryginalna instrukcja)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A. UE L 352 z 24.12 .śli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt