Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej druk
Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej pobierz formularz.. Co ważne, ustawa nie wymaga aby takie upoważnienia miały charakter pisemny.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie formularza E 123/DA1 oraz jego odbioru .Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Upoważnienie musi zostać podpisane w obecności pracownika recepcji.Formularze i druki do pobrania Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Objaśnienia do deklaracji wyboru lekarza POZ Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Objaśnienia do deklaracji wyboru pielęgniarki POZ Prośba o wypisanie stałych leków Upoważnienie do odbioru recept, wyników, kserokopii dokumentacji medycznej, […]Czas przygotowania dokumentów - ze względów organizacyjnych czas udostępniania dokumentacji wynosi do 7 dni roboczych.. Upoważnienie jednorazowe do .Upoważnienie takie może dotyczyć np. odbioru kopii dokumentacji medycznej.. Druki tego typu stosowane są w placówkach, które prowadzą dokumentację medyczną pacjentów.Rodzaj dokumentacji medycznej: Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z odbycia umożliwionej i zaoferowanej mi przez podmiot leczniczy konsultacji z lekarzem w związku z odebranym przez upoważnioną przez mnie osobę ww..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Oświadczenie to druk, na podstawie którego pacjent wskazuje osoby upoważnione do wglądu w informacje o jego stanie zdrowia.. Upoważnienie musi zostać podpisane w obecności pracownika recepcji.Osoba uprawniona do upoważnienia innej osoby do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do udzielenia pisemnego upoważnienia na druku „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" (druk dostępny na recepcji).. Sprawdź dostępne druki w Uni-Druk!2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieDruk nr 60 wersja nr 7 Niniejszy wniosek stanowi integralną część „Wykazu udostępnianej dokumentacji medycznej", prowadzonego przez podmiot Grupy Medycznej Tommed Potwierdzenie wglądu/odbioru kopii dokumentacji medycznejW art. 26 ust.. Upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego, z wyłączeniem środków przysługujących comiesięcznie, ..

Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej (sporządzonej w wersji papierowej) DCM DOLMED S.A. pobiera opłatę w wysokości: 10,00 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznejCentrum Medyczne HCP Sp.. Agnieszka SieńkoOsoba upoważniona przez pacjenta na piśmie (upoważnienie należy dołączyć do wniosku) Przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic lub opiekun prawny) W razie śmierci pacjenta - osoba przez niego upoważniona do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu (upoważnienie powinno znajdować się w historii choroby) lub osoba, która w .Upoważnienie do odbioru wyników badań; Upoważnienie do odbioru recept; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka; Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej; Udostępnianie dokumentacji medycznej; Sprzeciw wobec przekazania informacji .Osoba uprawniona do upoważnienia innej osoby do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do udzielenia pisemnego upoważnienia na druku „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" (druk dostępny na recepcji)..

Stosowne oświadczenie należy zamieścić w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta.

Niniejsze upoważnienie jest udzielone bezterminowo i dotyczy każdej dotyczącej mnieOświadczenie to druk, na podstawie którego pacjent wskazuje osoby upoważnione do wglądu w informacje o jego stanie zdrowia.. Wydanie oryginału za pokwitowaniem z zastrzeżeniem jej zwrotu ( tylko dla uprawnionych podmiotów).. Bez wątpienia będzie też konieczne wpisanie numeru PESEL.Oświadczenie o upoważnieniu/braku upoważnienia o informacji o stanie zdrowia i dostępie do dokumentacji medycznej Wersja bez kopii (bloczek) - 100 ark., druk dwustronny Papier offset 70g Format A-5 Druk dostarczany bez znaku wodnego UNIDRUK.. * na osoby trzecie: Upoważnienie jednorazowe do odbioruAdam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. Wtedy trzeba będzie wpisać datę, miejscowość, a także imię i nazwisko pacjenta wraz z adresem zamieszkania.. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRSWydanie dokumentacji medycznej - 1 strona- 0,37 zł Wydanie dokumentacji medycznej - na nośniku CD - 2,13 zł Wydanie wyciągu albo odpisu - 1 strona - 10,66 zł..

wyniku badania.Wgląd do dokumentacji medycznej określonej w pkt.4 w siedzibie Szpitala.

Upoważnienie.. Jednym z oświadczeń, które pacjent składa w formie pisemnej jest upoważnienie dla osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia.Drugim obowiązkowym oświadczeniem pacjenta jest upoważnienie danej osoby do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta.Po śmierci pacjenta, dostęp do dokumentacji medycznej przysługuje osobom upoważnionym za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.. Można go pobrać w Dziale Obsługi Pacjenta, jak również dostępny jest on na stronie internetowej Centrum Onkologii w zakładce Dla pacjentów → Udostępnianie Dokumentacji Medycznej.Pacjent ma prawo upoważnić inną osobę do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej.. 6. zDokumentacja wymienioną w pkt 4 (( zaaznnaacczyyćć e„„ zxx"" wwee wwłłaśścciiwwyymm wwiierrsszuu.. ))Pacjentowi trafiającemu do szpitala przedstawia się do podpisu szereg dokumentów.. Druki tego typu stosowane są w placówkach, które prowadzą dokumentację medyczną pacjentów.Oświadczenie pacjenta (odbiór dokumentacji medycznej/ Informowanie o stanie zdrowia ) Dostęp do systemu ENEL-MED on-line (WAŻNE: druk należy osobiście dostarczyć do oddziału, a następnie podpisać w obecności pracownika ENEL-MED) Dostęp do systemu ENEL-MED on-line (WAŻNE: druk należy osobiście dostarczyć do oddziału, a .Wzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi Formularz Upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej.. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .Upoważnienie do odbioru kopii dokumentacji medycznej 1.. 3 ustawy o prawach pacjenta zostały ponadto wskazane podmioty uprawnione do żądania wydania dokumentacji medycznej, w szczególności jest to minister właściwy do spraw zdrowia .Upoważnienie ogólne do: * uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C. wszystkich wyników badań, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C. kserokopii całej dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).. Wskazane osoby upoważnione są również do otrzymania dokumentacji pacjenta w przypadku jego śmierci..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt