Kompetencje gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii: Andrzej Pałas z - Przewodniczący Komisji.. 781 63 61 W Punkcie odbywają się:Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Proponujemy Państwu następujące bloki szkoleniowe: I.. P. Miłosz Kocot 8.. Nie jest to dopuszczalne.. Anna Muchowska - Członek Komisji.. P. Bożena Jopek 7. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 330/18 Wójta Gminy Hyżne z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów .6.5. wójtowie powołują gminne komisje .Podstawy prawne i założenia sytemu rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce.. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII.. Katarzyna Nowak - Sekretarz Komisji.. Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie w rozpoznaniu.. Rola samorządów gmin w nowoczesnym przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przeciwdziałaniu przemocy .. Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, Fundacja ETOH, Warszawa 2014.- Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 05-091 Ząbki Al.. Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Gminy Ryńsk, Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk, Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie .Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Komisja prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U..

Niewystarczające kompetencje gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.....154 6.6.

P. Kinga Kucharska - Zastępca Przewodniczącej Komisji 3.. Zgodnie z art. 41 ust.. Na kolejne posiedzenie Komisji osoby zaproszone otrzymają kolejne wezwanie z wyznaczonym terminem stawiennictwa.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Skład Gminnej Komisji ds. .. zwiększenie kompetencji w zakresie tworzenia systemu pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym; .. przygotowanie do podejmowania skutecznej interwencji wobec klientów gminnej komisji, omówienie trudnych przypadków.Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie od 1 maja 2020r.. 2016 r., poz. 487, z późn.. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności do osób, które zajmują się kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych.Tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr pdf V/121/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia trybu jej pracy z późniejszymi zmianami..

Niewystarczająca pomoc dla dzieci z rodzinPrzykład: Wójt chce powołać sam siebie do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

4 POSTAWY, OPINIE, KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH A ICH POSTRZEGANIE BARIER W LOKALNYM SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM WSTĘP Głównym celem niniejszego badania jest analiza przekonań w obszarze rozwiązywania problemów1.. W trakcie kontroli kierowcy otrzymali ulotki informacyjne „Alkohol niszczy życie.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym:Zasady określające kompetencje i funkcje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (zwanych dalej łącznie GKRPA) określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Wysłane wezwania z wyznaczonym terminem stawiennictwa na dzień 18 marca 2020 r. tracą ważność.. które odbędą się.. Blok dotyczący uzależnienia, picia problemowego, współuzależnienia i motywowania do leczenia w wymiarze 13 h zajęć wykładowo .Uzyskanie pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczącej lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu jest warunkiem sine qua non wydania przez organ zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności..

P. Ryszard Bytomski 5. ul.Wyegzekwowanie należności z udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

P. Elżbieta Głąbała 6.. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.. Co do zasady, Ośrodek udostępniał tego rodzaju informacje, będąc w błędnym (jak się potem okazało) przekonaniu, że .Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec Nr 18/2020 z dnia 13 lutego 2020r.. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Ryńsk działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).. P. Zbigniew Tura - sekretarz 4.. Informacje bieżące; .. Nr XII/136/19 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Długołęka na rok 2020.. Zgodnie z jej brzmieniem (art.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn..

Proponowane lektury i materiały dydaktyczne Dąbrowska K., Łukowska K., Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

z 2019 r. poz. 2277. ze zmianami), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 303/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji .Zadania i kompetencje członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych.. Oznacza to brak w decyzji organu wydającego zezwolenie - w tym zakresie - elementu uznaniowości, a więc związanie opinią komisji.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przyjmuje interesantów w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5 (poziom -1, pokój przy windzie) w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8.30-17.30 i środa 8.30-15.30 (piątek jest dniem pracy administracyjnej).Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Piotr Reikowski - Członek Komisji.. (2.34 MB)W ostatnim czasie, zupełnie przez przypadek, trafił do mnie na biurko wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej o udostępnienie danych osobowych, w tym danych szczególnie chronionych, o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych.. Brak informacji o realizowanych zadaniach .159 6.7. z 2012 r. poz .Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej powołana na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zarządzeniem nr 86/2019 Burmistrza Leśnej z dnia 10 kwietnia 2019 roku.. Celem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów .GMINNA KOMISJA DS. zm.) w składzie powołanym Zarządzeniem Nr 1022/17 Burmistrza Świecia z dnia 11 października 2017 r. w sprawie .W dniu 28.08.2020r., w ramach kampanii społecznej „Stop pijanym kierowcom", funkcjonariusze kieleckiej policji wraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach przeprowadzili kontrole trzeźwości kierowców.. Mateusz Wejer - Członek KomisjiWnioskodawca Miejscowość, ……………………….. (imię i nazwisko lub nazwa instytucji) ………………………………………….. (adres .Złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie dokumentów pod kątem merytorycznym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt