Wniosek w sprawie zarachowania nadpłaty lub zwrotu podatku
W pewnych okolicznościach może ją jednak zadysponować według swojej woli, np. występując o stwierdzenie nadpłaty w celu uzyskania jej zwrotu lub przeznaczając ją na poczet przyszłego podatku.W przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych organ wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.. Zaliczenie, o którym mowa w art.W przypadku zakwestionowania prawidłowości skorygowanej deklaracji podatkowej złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, zgodnie z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie ma obowiązku przed rozpatrzeniem tego wniosku wszczynać w każdej sprawie postępowania celem określenia wysokości zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 21 § 3 ww.. Jeśli stwierdzimy przekroczenie lub inną nadpłatę.. 46 8622603 WNIOSEK W SPRAWIE ZARACHOWANIA NADPŁATY LUB ZWROTU PODATKU NA POCZET ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCHNaczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie ul. 8.Przedsiębiorca, który dokona większej wpłaty do US, niż wynosi jego zobowiązanie może starać się o przeksięgowanie tej nadpłaty na poczet swoich przyszłych zobowiązań podatkowych wobec organu podatkowego.. Gen. J. Sowińskiego 82, 07-200 Wyszków tel.. W innych przypadkach podatnik może również samodzielnie złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkow ych.Zwrot podatku VAT w ciągu 25 dni, jest tak zwanym terminem przyspieszonym.Podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT naliczonego nad należnym w powyższym terminie na rachunek VAT (bez spełnienia dodatkowych warunków) lub na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że spełni wymogi określone w przepisach.Dodatkowe informacje W przypadku nadpłat podatków, możliwe jest dokonanie ich zwrotu przez organ podatkowy: 1) z urzędu, na podstawie decyzji (chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych),Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f odliczenie od podatku kwoty na małoletnie dziecko ust..

Wyślemy Ci zawiadomienie w tej sprawie.

2 ustawy o VAT i argumentację, że weryfikacja jest możliwa tylko w sytuacji zwrotu na rachunek bankowy podatnika a nie jego zarachowania na poczet zobowiązania w innym podatku.Z uzasadnienie: Zaliczenie nadpłaty czy zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych dokonuje się z mocy samego prawa, gdyż następuje ono z dniem powstania nadpłaty w przypadkach, o których mowa art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2 o.p., względnie z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.. Podatek nienależny to taki, który pozbawiony jest podstawy w postaci zobowiązania podatnika do zapłaty podatku i powstanie wówczas, gdy podatnik uiści kwotę podatku mimo, iż nie miał takiego obowiązku, albo gdy obowiązek przestał istnieć, np. w przypadku zapłaty .Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie ul. Władysława Grabskiego 4, 96 - 500 Sochaczew tel.. Złóż dokumenty korygujące.Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (plik pdf 352 KB).. Może być ona zarachowana na poczet zobowiązań w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i od osób fizycznych (PIT), od towarów i usług (VAT), a także od czynności cywilnoprawnych .WoZNPD Wniosek o zaliczenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazanej w deklaracji PIT, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych ..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek.

Ordynacja podatkowa A.. Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej (plik pdf 220 KB).. We wniosku należy zaznaczyć w jakim podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego podatku chcemy tę nadpłatę przekazać.. Wniosek o zwrot nadpłaty należy sporządzić wyłącznie w przypadku, gdy wartość nadpłaty nie przekracza 11,60 zł.§ 1.. B .Nadpłata podatku w pierwszej kolejności jest zaliczana na poczet innych zaległości podatkowych, a gdy te nie występują, podlega zwrotowi podatnikowi.. Podatnik może jednak postanowić o zaliczeniu powstałej nadpłaty podatku tudzież zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.. Ordynacja podatkowa (t.j.. W skardze do NSA pełnomocnik podatnika podtrzymywał wskazywaną wcześniej wykładnię art. 87 ust.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosekZaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych nale żno ści podatkowych.. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 Op przez pojęcie „zwrot podatku" rozumie się zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku VAT, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane .Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2016 r., istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na rzecz innych zobowiązań podatkowych..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosekwniosek.

Przepisy art. 76 zaliczenie nadpłat na poczet zaległości podatkowych, art. 76a postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty, art. 77b formy zwrotu nadpłaty, art. 79 niedopuszczalność wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty i art. 80 termin wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości(plik pdf 111 KB).. O fakcie tym należy powiadomić organ podatkowy.Prośba o zwrot nadpłaty podatku; Prośba o zwrot naliczonego podatku VAT w ciągu 15 dni od złożenia deklaracji VAT-7; Prośba o zwrot podatku VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku; Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznegoZa nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.. poz 749 z późn.. Jest to tzw. pośrednia forma dokonania zwrotu ¬- zamiast dokonać zwrotu na rachunek bankowy podatnika, organ podatkowy dokonuje zaliczenia zwrotu na poczet .Ponadto przepis art. 75 § 2 pkt 2 i § 6 o.p. stanowi, że o ile ustawy podatkowe nie przewidują innego trybu zwrotu podatku, z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty mogą też wystąpić płatnicy lub inkasenci, jeżeli: 1) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,W myśl art. 76b § 1 Op na podobnych zasadach jak nadpłaty zaliczeniu może także podlegać zwrot podatku..

w sprawie zarachowania nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zobowiązań podatkowych lub zaległości podatkowych.

ustawy - orzekł .Podatnik nie ma pełnej swobody dysponowania nadpłatą.. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ SOLI.. W załączniku znajduje się wniosek o przeksięgowanie nadpłaty, który podatnik składa w odpowiednim US.WNIOSEK O ZWROT/PRZEKSI ĘGOWANIE NADPŁATY z tytułu korekty rozliczenia/mylnej wpłaty * Dane Klienta: Imi ę Nazwisko i/lub nazwa Numer ewidencyjny odbiorcy PESEL NIP dotyczy podmiotów prowadz ących działalno ść gospodarcz ą Telefon kontaktowy / e-mail Adres zamieszkania / adres siedziby ulica, numer domu / lokaluZaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet kolejnych należności jest czynnością bardzo często dokonywaną przez organy podatkowe - zarówno z urzędu, jak i na wniosek.. (29) 7423422 WNIOSEK W SPRAWIE ZARACHOWANIA NADPŁATY LUB ZWROTU PODATKU NA POCZET ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH A.. Z art. 75 § 3 wynika, że w przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia deklaracji, to podatnik rów-Napłata podatku - zwrot lub jego zaliczenie na poczet innych zobowiązańWeryfikacja zwrotu tylko w uzasadnionych przypadkach.. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie .Za nadpłatę uważa się kwotę podatku uiszczonego nienależnie lub w wysokości większej od należnej.. Jeżeli tak będzie, powiadomimy o tym Ciebie i osobę ubezpieczoną.. Jeśli natomiast podatnik nie ma również żadnych zobowiązań bieżących może złożyć wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.WNIOSEK W sprawie zarachowania nadpłaty lub zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych Podstawa prawna : Art. 76, 76b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.. Prawo do zło żenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiąza ń podatkowych wygasa po upływie 5 lat, licz ąc od ko ńca roku kalendarzowego, w którym upłyn ął termin jej zwrotu.w sprawie stwierdzenia nadp łaty Poczynając od 2016 r., rozwiązany został problem składania ko-rekty deklaracji z wykazaną nadpłatą, bez wniosku o stwierdzenie nad-płaty.. ORGAN PODATKOWY 4. ORGAN PODATKOWY 1. ORGAN PODATKOWY ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt