Uzasadnienie wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego przykład
Wniosek - oświadczenieStrona 1 z 2 Załącznik nr 4A do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: Data: Nr ewidencyjny pracownika, emeryta/rencisty: Telefon: Status wnioskodawcy1: Adres e-mail PESEL: 1.Pomysł na biznes z FB Kody pocztowe Zakładam firmę Firma Jutra EY przedsiębiorca roku PKB Poradniki Informator - stawki Kalkulator odsetkowy Diety zagraniczne Urzędy skarbowe Baza ZUS ABC funduszy Portfel inwestycyjnyDodatek z tytułu urodzenia dziecka, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka oraz opiekunowi faktycznemu, którzy są uprawnieni do zasiłku rodzinnego, Wniosek o dodatek z .O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ZWIĄZKU Z DŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ .. pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu i zakresie objętym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .odpowiedział(a) 01.12.2014 o 15:28 Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną..

Oto przykładowy wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego.

Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. 2015. ul .Przykład 1: W związku z choroba pogorszyła się moja sytuacja materialna.. Niby niewiele ale zawsze to coś nam pomogło.. Informuje o tym również Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 8 maja 2018. zm.) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.. Przykładowe podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Anna Kowalska Wrocław, 02.. Przyjęło się, że taką zapomogę przyznaje się zwłaszcza w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, takich jak wypadki, pożary, kradzieże czy choroby pracowników lub ich bliskich.Znaleziono 24 interesujących stron dla frazy wniosek o zapomogę w serwisie Money.pl.. Pracownikom, w wielu przedsiębiorstwach, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kojarzy się głównie z dodatkową gratyfikacją finansową lub rzeczową otrzymywaną w okresach przedświątecznych.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegopoza tym jakoś głupio mi było starać się o coś takiego.. 1 pkt.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni..

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.

Teraz jak się dowiedzieli- 2 - 9. Wysokość otrzymanych przez Pana/Panią zapomóg w ubiegłym i bieżącym roku kalendarzowym: .. ( wypełnia pracownik socjalny UP )Specjalista Specjalista Komisja socjalna Zatwierdzam do wypłaty ds. kadr i płac ds. finansowych Prezes Zarz ądu 1 W przypadku zmiany sytuacji materialnej i/lub rodzinnej osoby ubiegaj ącej si ę o pomoc socjaln ą, do wniosku nale ży doł ączy ć now ą informacj ę zgodn ą z zał ącznikiem nr 1 do RegulaminuUstawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.. Regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, w każdym przedsiębiorstwie przewiduje .Wniosek -dofinansowanie kupna biletów do teatru, kina.. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.Dokładniejsze zasady dysponowania środkami z funduszu są sprecyzowane w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)..

Wniosek o zapomogę dla emerytów, rencistów.

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję: .ZAPOMOGA ZDROWOTNA-SOCJALNE - napisał w Różne tematy: czy osoba przelekle chora starająca się kolejny raz o zapomogę zdrowotną za każdym razem do wniosku musi przynosić zaś.od lekarza o swojej chorobie?. a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi .Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. jest na to jakiś paragrafZwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. zm.) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSWzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik 1 .. Wniosek przyznanie bezzwrotnej zapomogi z tytułu choroby przewlekłej / nagłego wydarzenia losowego / zgonu (współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia, teściowej)Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn..

Wniosek o zapomogę.

z 1994 Nr 43, poz. 163 z późn.. 1 KN (która jest wypłacana z funduszu zdrowia) w wysokości 1.500,00 zł oraz otrzyma zapomogę losową (która jest wypłacona ze środków ZFŚS) w wysokości 1.000,00 zł, to pracownik ten zapłaci podatek od kwoty przekraczającej 2 .. 1 pkt 26 ustawy o PIT otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:.. Wniosek- dofinansowanie do wczasów zorganizowanych indywidualnie.. 1 KN (która jest wypłacana z funduszu zdrowia) w wysokości 1.500,00 zł oraz otrzyma zapomogę losową (która jest wypłacona ze środków ZFŚS) w wysokości 1.000,00 zł, to pracownik ten zapłaci podatek od kwoty przekraczającej 2 .WNIOSEK o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych imię i nazwisko Wnioskodawcy.. Ponoszę wysokie koszty na leczenie i leki związane z chorobą … Przykład 2: W związku z wypadkiem/pilną operacją i trudną sytuacją rodzinną i materialną proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej, która jest mi potrzebna na sfinansowanie rehabilitacji ….Od 1 stycznia 2018 r. art. 21 ust.. W każdej firmie istnieje coś takiego a raczej powinno istnieć jak Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.. zm.)Dlatego tak istotne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku o zapomogę socjalną z funduszu socjalnego.. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o zapomogęNa przykład, jeżeli nauczyciel otrzyma w tym samym roku podatkowym zapomogę zdrowotną z art. 72 ust.. Zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi świadczenia świątecznego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.. Do wniosku załączam oświadczenie o dochodach brutto na członka rodziny za .Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej: Liczba stron: 2 Tagi: wniosek o zapomogę podanie o zapomogę podanie o zapomogę z funduszu socjalnego wzór wniosek o zapomogę uzasadnienie Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Na przykład, jeżeli nauczyciel otrzyma w tym samym roku podatkowym zapomogę zdrowotną z art. 72 ust.. Regulamin funduszu socjalnego oraz jego wszelkie zmiany w tym także zmiany dotyczące odpisu na fundusz pracowniczy lub jego likwidację zatwierdza pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową bądź osobą reprezentującą .Wniosek o zapomogę z Funduszu Socjalnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt