Konsultacja związkowa 5 dni roboczych czy kalendarzowych

1 pkt 1, lub o podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust.. Przepis art. 38 KP nie daje odpowiedzi .Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.. z 2020 r., poz. 1862) Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.. ostatnim dniem terminu będzie kolejny dzień roboczy.Rozpo…


Czytaj więcej

Zwrot kosztów za samochód zastępczy wzór

Ścisłym regulacjom podlega także czas najmu auta zastępczego.. Coraz więcej właścicieli samochodów decyduje się więc na wynajęcie samochodu zastępczego, w sytuacji utraty możliwości korzystania z .Przeczytaj także: Samochód zastępczy opłacony z OC sprawcy.. Witam!. W zależności od tego, jak bardzo pojazd był uszkodzony i na jakich zasadach nastąpił wynajem pojazdu:Zwrot kosztów najmu w przypadku szkody całkowitej, tj. wówczas gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do na…


Czytaj więcej

Wspólne rozliczenie małżonków 2020 oświadczenie

Samo rozliczenie również zabiera zdecydowanie mniej czasu niż w przypadku rozliczania każdego PIT-u z osobna.. Dowiedz się, co powinien zawierać ten dokument.Nie stoi więc nic na przeszkodzie wspólnemu rozliczeniu małżonków za 2020 r. (Podobnie będzie w przypadku separacji orzeczonej przez sąd).. Traktuje się go wtedy na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upowa ż nieniu go przez jego współmał ż onka do zło ż enia wniosku o ł ą czne opodatkowanie ich dochodów .. Każdy z małżonków osob…


Czytaj więcej

Elektroniczne zaproszenie na 40 urodziny

Przyszli noworzeńcy wyślą w serwisie personalizowane zawiadomienia o ślubie, zaproszenia na wieczory panieńskie i kawalerskie.. A może chcesz komuś podziękować?. Wystarczy pobrać szablon a potem go wydrukować.. 2010-03-11 15:46:20 Napisz zaproszenie na urodziny 2013-09-25 18:33:11Zaproszenia Na Urodziny najnowsze ogłoszenia na OLX.pl.. Nie zwlekaj tylko dopisz życzenia lub pozdrowienia i wyślij ją do przyjaciela lub kogoś z rodziny.. Zaproszenia Piłka - Korek, mix (1 op. / 6 szt.) .. Dzięki Can…


Czytaj więcej

Skarga na postanowienie referendarza krs wzór

Środek ten przysługuje tylko na niektóre postanowienia.Skarga na czynności komornika - termin.. W przypadku braku zgody na treść rozstrzygnięcia referendarza sądowego, na podstawie art. 394 § 1 pkt 2, 8 oraz 9…Skarga na złe funkcjonowanie sądu lub sędziego.. Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego składam skargę na urzędników Biura Informacji Urzędu Gminy Warszawa-Ursynów.. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodn…


Czytaj więcej

Oświadczenie do urzędu pracy o prowadzeniu działalności gospodarczej

Od teraz każdy podatnik ma obowiązek posiadać tytuł prawny do lokalu, którego dane podał we wniosku CEiDG.Chodzi tutaj o adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń i adres głównego miejsca wykonywania działalności.Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, integralną częścią CEiDG-1 jest bowiem wyłącznie żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkow…


Czytaj więcej

Minimalna stawka godzinowa 2020

Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku wynosi 17 zł brutto za godzinę.. Kwota ta określona została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Zgodnie z § 2 rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się .Minimalna stawka godzinowa.. Poniższa tabela przedstawia podwyżki stawek godzinowych przewidzianych regulacjami o płacy minimalnej w zależności od zawodu wraz infor…


Czytaj więcej

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 2019

UE L 352 z 24.12 .- otrzymałem/firma otrzymała pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis w szczególności w myśl rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.. UE L 352 z 24.12.2013 r.).OŚWIADCZENIE O .. Stanowi ona podstawowy rodzaj pomocy publicznej, który nie wymaga spełnienia wielu skomplikowanych warunków.Zobowiązuję się do złożenia dodatkowego ośw…


Czytaj więcej

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (b-4)

Podstawa prawna: art. 32 ust.. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) nakłada na inwestora obowiązek załączenia do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.Wzór oświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wzniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r.…


Czytaj więcej

Wniosek o odpis aktu urodzenia wzór

Aby wniosek był wypełniony poprawnie, należy zamieścić w nim dane takie jak: dokładne dane osobowe wnioskodawcy; dane kontaktowe wnioskodawcy; dane osobowe osoby, której ma dotyczyć akt; miejsce urodzenia osoby, której ma dotyczyć aktOdpis zupełny aktu urodzenia jest obszerniejszy od odpisu skróconego.. Pierwszy egzemplarz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka jest bezpłatny, jednak jeśli rodzice potrzebują kolejnych kopii, wymaga to już uiszczenia opłaty skarbowej i złożenia właściwego wni…


Czytaj więcej