Uzasadnienie pozwu o przywrócenie do pracy

Przykład 1.. Termin wypłaty wynagrodzenia został określony przez pracodawcę do 10. dnia następnego miesiąca.. UZASADNIENIEO kwestii wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy mówi art. 47 kp, w którym czytamy, że pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc.Jak uzasadnić wypowiedzenie umowy z powodu utraty…


Czytaj więcej

Instrukcją do wypełniania wniosku o dofinansowanie poiiś

37 kB: 12-08 .W przypadku wniosków dotyczących etapów projektów, które w odniesieniu do jakichkolwiek innych etapów kiedykolwiek uzyskały dofinansowanie z funduszy europejskich lub dla których o dofinansowanie w ramach innego wniosku, zarówno w ramach POIiŚ, jak i innego programu operacyjnego beneficjent się ubiega, należy przedstawić .Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Dzia…


Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne

Zadośćuczynienie.. Im proces „dochodzenia" do siebie .Zadośćuczynienie za krzywdę to roszczenie odszkodowawcze, które ma na celu próbę rekompensaty za doznany ból fizyczny i cierpienie psychiczne.. O zadośćuczynieniu mówi art. 445 k.c.. Nie znajdziemy w żadnych przepisach prawa jasno określonych stawek pieniężnych należnych w ramach zadośćuczynienia za konkretny .Zadośćuczynienie, na podstawie przepisu art. 445 Kodeksu cywilnego, przysługuje poszkodowanemu w przypadku uszkodzenia ciała lub wywo…


Czytaj więcej

Zgoda rodziców na udział w imprezie

4.ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/ .. Wyrażam / nie wyrażam* zgody, na spędzenie przez moje dziecko tzw. czasu wolnego bez opiekuna - wychowawcy na zakup pamiątek.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka.ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/ Author: Grażyna Last modified by: kamila.skiba Created Date: 12/12/2019 6:58:00 AM Company: UG Szydłowo …


Czytaj więcej

Jak napisać skargę na pracownika

Na każdy telefon z sekretariatu pracownicy reagują bólem żołądka i wpadają w panikę, zaczynają chorować.. Jeżeli je lekceważy, przez co naraża na szwank twoje dobro, możesz temu przeciwdziałać, prosząc o pomoc odpowiednie instytucje.. - poradnik .. Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę pisemne, masz prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.. Zażalenie/skarga na obsługę.. Często zdarza się, że interesant w odpowiedzi na złożoną skargę nie ma żadnej reakcji ze strony organu administracj…


Czytaj więcej

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

w niektórych przypadkach można próbować również występować o zwrot prowizji z kredytów hipotecznych .. Zwrot, o którym mowa, dotyczy wszelkich prowizji, opłat przygotowawczych, administracyjnych, kosztów ubezpieczenia dla kredytów konsumenckich zaciągniętych po 18.12.2011 roku (wtedy weszła w życie ustawa).. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, niektóre banki nie respektują wyroku TSUE i wprowadzają swoich klientów w błąd.. Kredyty konsumenckie są określone ustawą z dn. 12.05.2011. zgłosiłem r…


Czytaj więcej

Odmowa świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej

Przysługuje ono po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, jeśli pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.Temat: Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i co dalej?. Sprawy z organem rentowym dotyczą najczęściej spraw .Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje jedynie, gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.. Zatem pracownik zgłosił się do pracy, ale w związku z długą nie…


Czytaj więcej

Wniosek o przedłużenie sesji uś

Podanie o urlop.. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.. Decyzja ProdziekanaWZÓR PODANIA O PRZEDŁUŻENIE SESJI Imię i nazwisko Łódź, dn. Powód wraz z uzasadnieniem: Proponowany okres przedłużenia: Poprzedni okres przedłużenia: /podpis studenta/ Opinia Promotora (dotyczy studentów 6 sem./ I° i 4 sem./ II°, którzy nie zaliczyli seminarium dyplomowego): *) niepotrzebne skreślić.. Stacjonarne Prawo; Niestacjona…


Czytaj więcej

Wezwanie do zapłaty i uznanie długu

Czasami zdarza się, że osoba zobowiązana do zapłaty pieniędzy opóźnia się z realizacją umówionego obowiązku, gdy upływa uzgodniony termin do jego zapłaty, zniecierpliwiony i zaniepokojony o swoją należność wierzyciel powinien wystosować do dłużnika tzw. wezwanie do zapłaty.> uznanie długu)?. Przerwanie przedawnienia możliwe jest również przez wszczęcie mediacji, a także na skutek zachowania samego dłużnika - poprzez uznanie roszczenia.Wezwanie do zapłaty faktury 2020.. W tym przypadku wachla…


Czytaj więcej

Użytkowanie wieczyste garaż przekształcenie

Dokonując zaś analizy przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową lub zabudowę garażami nie wolno pominąć ani zapisów planu .Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne.. Jak .Opłaty wzrosną jeszcze bardziej jeśli budynek leży na gruncie z prawem do użytkowania wieczystego.. Nie zniknęłoWraz z nowym rokiem weszła w życie ustawa przekształcająca użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe we własność.. Wtedy garaż z oddzielną hipoteką będzie miał wyższą stawkę o…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt