Walne zebranie stowarzyszenia a koronawirus

Powrót.. Przepisy zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej dają stowarzyszeniom możliwość przeprowadzenia walnego zebrania w formie elektronicznej.. 1 dzień temu.Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby, które odbędzie się 21 grudnia 2015 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 14.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.. W tym celu konieczna jest zgoda członków danej władzy stowarzyszenia wyr…


Czytaj więcej

Wniosek o widzenie w areszcie z dzieckiem

w Wałbrzychu .Wniosek o ograniczenie kontaktów wniosła matka dzieci, Sąd przeciwnie - rozszerzył je.. Rozwodzimy się z żoną bez orzekania o winie.. Moim zdaniem te widzenia w tygodniu, mimo że są krótkie, jednak zacieśniają więzi, bo ojciec zaczyna być częścią życia dzieci nie tylko w weekendy, ma szansę robić z nimi lekcje, pobawić się itd.Tak .. Wyjaśniamy.. Nie wiadomo jak się zachować, co ze sobą zabrać, a czego nie.. Temat trudny i zawsze przykry - bo kiedy już dochodzi do konieczności reg…


Czytaj więcej

Zwrot kosztów szkolenia przez pracodawcę

akt: III APa 19/17 wskazał bowiem, że jeżeli w Kodeksie pracy mowa jest o obowiązku zwrotu przez pracownika kosztów poniesionych przez pracodawcę, to zapis umowny nie może nakładać na pracownika obowiązku zwrotu kosztów, które w rzeczywistości nie zostały przez .Podsumowując wskazana przez Pana sytuacja, gdy pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia jeden lub dwa dni może stanowić ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy, które uprawnia do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z jeg…


Czytaj więcej

Informacja o działalności agencji zatrudnienia

Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług, o których mowa w art. 18 działalność podlegająca wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia ust.. zm.) ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok .Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marsz…


Czytaj więcej

Czy czynny żal chroni przed karą

Forma czynnego żalu - elektroniczny czynny żal Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego ( czynny żal ) podatnik składa w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, osobiście w urzędzie skarbowym lub elektronicznie.Czynny żal to zawiadomienie właściwego organu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.. Instytucja czynnego żalu chroni podatnika przed poniesieniem konsekwencji karnoskarbowych.Czynny żal chroni przed karami, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania powstałych zal…


Czytaj więcej

Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego 2020

Druk wniosku o paszport na 2020 rok można pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą.Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, .. zamów kolejkę: Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistymWniosek o wydanie dowodu osobistego.. Dzięki wprowadzonym p…


Czytaj więcej

Wzór skargi na agenta ubezpieczeniowego

Osoba na tym stanowisku musi stale dbać o bazę swoich klientów, pamiętać o nich, poszerzać ją.Jednak w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym jest szczegółowy zapis mówiący o tym że w przypadku agenta ubezpieczeniowego za czynności agenta ponosi odpowiedzialność Towarzystwo Ubezpieczeniowe.. Jeżeli w Twojej sprawie ubezpieczycie również naruszył termin wypłaty odszkodowania (który najczęściej wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia szkody - więcej tutaj), po wypłacie odszkodowania masz prawo do uzys…


Czytaj więcej

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka wzór 2019

Oto ostateczne rozwiązanie dylematu — prosto od ekspertów.Według starej prawdy: „przezorny zawsze zabezpieczony", należy uzyskać od osoby fotografowanej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku - dzięki temu unikniemy wątpliwości i sporów powstających na tle wykorzystania wizerunku osoby fotografowanej .. MODELKA niniejszym zrzeka się dochodzenia od MMP roszczeń z tytułu zapłaty .Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na publikacj ę wizerunku i upublicznienie danych mojego dziecka w zawodach współzawo…


Czytaj więcej

Oświadczenie sprawcy kolizji pzu

Dokument jest ważny, gdy wszyscy uczestnicy zdarzenia zgadzają się co do jego przebiegu i winnych.. Warto, tak jak w umowie sprzedaży pojazdu, zawrzeć na samym początku powyższe informacje o sprawcy kolizji oraz poszkodowanym.. Pieniądze dostajesz jednak nie ze swojego ubezpieczenia, a z tego, które posiada sprawca wypadku.Oświadczenie sprawcy kolizji powinno przede wszystkim zawierać jego podstawowe dane, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz numer prawa jazdy.. Pamięt…


Czytaj więcej

Główny najemca mieszkania komunalnego prawa

Tak - może Pani, ale trzeba złożyć wniosek o zawarcie z Panią umowy najmu tego lokalu 3. jak najszybciej 4. tak 5.. Pytanie z dnia 09 czerwca.. Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw.Ponadto najemca nie ma prawa do przekazania mieszkania w jakiejkolwiek formie - bezpłatnego używania czy podnajmu - w całości lub części osobie trze…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt