Oświadczenie o otrzymaniunieotrzymaniu pomocy de minimis
* * Zaznaczyć właściwe .. oświadczenie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 §1 kk.. Imię i nazwiskoPomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy .Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie Author: esh Last modified by: APawicz Created Date: 11/16/2017 9:10:00 AM Other titles: Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie1Należy wypełnić z uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.. UE L 352 z 24.12.2013) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego .oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis, Przy udzieleniu ulgi w postaci odroczenia zapłaty podatku / zaległości podatkowej naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości 4 % w skali rokuOŚWIADCZENIE.. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy).OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/ NIEOTRZYMANIU1 POMOCY DE MINIMIS W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „ŁORKK - Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji - edycja 2" oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych: nie otrzymałem pomocy de minimis,Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2017 r. Infolinie..

o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis .

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis składającego oświadczenie) UWAGA: Zgodnie z art. 44 ust.. Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ze zm.) Zatem Beneficjent powinien wykazać w powyższym oświadczeniu każdą pomoc otrzymaną we wskazanym w oświadczeniu okresie, co do której Beneficjent otrzymał zaświadczenie potwierdzające udzielenie pomocy de minimis w rolnictwieOpis dokumentu: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis składa przedsiębiorca w ZUS pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeśli ubiega o umorzenie składek.. Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt oraz o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy de mini mis.. Nr 123, poz. 1291 z późn.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawachO OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY de minimis / de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie W związku z ubieganiem się o udzielenie dofinansowania na realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie, na podstawie art. 37 ust.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust..

tylko de minimis.

W związku z ubieganiem się (nazwa Beneficjenta) o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na realizację projektu (nazwa projektu) oświadczam, L.p Nazwa podmiotu udzielającego.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r., Nr 123, poz. 1291 z późn.. .oŚwiadczenie o otrzymanej wielkoŚci pomocy de minimis Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot: (imię i nazwisko / nazwa, miejsce zamieszkania i adres / siedziba firmy i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy.. 11.Pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego)Uwaga: Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r..

Zakres pomocy.

Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu podmiotowi gospodarczemu .1/ Należy wypełnić z uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w .OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS* W tabeli poniżej należy wykazać pomoc de minimis otrzymaną w ciągu ostatnich 3 lat (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające).. ŹRÓDŁO INFORMACJI Informacje udostępniane za pośrednictwem systemu SUDOP pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U .OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS * W związku z art. 37 ust.. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst pierwotny: Dz. U. nr 123 poz. 1291; tekst jednolity: Dz. U. nr 59 poz. 404 ze zmianami ) oświadczam, iżfirma, którą reprezentuję nie otrzymała pomocy de minimis..

pomocy de minimis Dzień (data) udzielenia pomocy Wartość brutto pomocy .Pomoc de minimis - formularz.

tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę .W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek pomocy de minimis w trakcie rozpatrywania Wniosku, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń.. WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciąguOŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/ NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS .. na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis o którą wnioskuję.. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS * W związku z art. 37 ust.. Pierwszy harmonogram płatności.. UE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat .oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (Oświadczenie RPD) albo; oświadczenie o tym, że nie otrzymałeś takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2), formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub.8.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291, z późn.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .pomocy de minimis.. Infolinia PFRON - 22 581 84 10. zm), oświadczam, iżOŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU / POMOCY DE MINIMIS W związku z art. 37 ust.. UE L 352 z 24.12 .W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami .Uwaga: Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt