Czy rolnik ryczałtowy musi być na białej liście

Podatnicy PIT i CIT mogą mieć jednak problem z ustaleniem, do którego urzędu trzeba będzie złożyć donos.Przelew na rachunek, którego nie ma na białej liście podatników VAT.. Od 1 września przedsiębiorcy zobowiązani będą do dokonywania płatności na rachunki wskazane w wykazie.. Czy jeśli płatność dotyczy towarów wymienionych w zał.. Z założenia biała lista podatników jest wykazem, na którym znajdują się podatnicy VAT.. Od 1 stycznia 2020 r. płatności wynikające z transakcji powyżej 15 tys. zł, …


Czytaj więcej

Upoważnienie prezesa dla pracownika

W przypadku dużych zakładów pracy trudno jest wymagać, aby jedna osoba - prezes, dyrektor, każdorazowo zatrudniał i zwalniał pracowników.. Wymagamy oryginału zwolnienia.Oświadczenie pracownicy (matki lub opiekuna dziecka) Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie: Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy: Pismo o przyznanie dodatku funkcyjnego: Pismo o przyznanie dodatku za znajomość …


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do sądu dla osoby najbliższej

Tego, kto je wystawia, określa się mianem mocodawcy, a osobę, która je otrzymuje - pełnomocnika.. 26 marca 2014 .. Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej .Title: Pełnomocnictwo dla osoby najbliższej do odbioru orzeczenia Author: mkloc Created Date: 12/11/2018 10:25:15 AM Keywords ()druk nr 1: pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej (pobierz Word) (pobierz PDF) druk nr 2: sprzeciw od wyroku zaocznego (pobierz Word) (pobierz PDF) druk nr 3: wniosek o dopuszczenie do udziału w spraw…


Czytaj więcej

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii

2 w zw. z ust.. Nie mają żadnej mocy zmuszenia cię do uczestnictwa w katechezie.Podanie dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lekcji osób zwolnionych z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego wf-za2: Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych: zgoda.doc: Zgoda rodziców na udział w wycieczce / rajdzie szkolnym: zgoda.doc: Oświadczenie dot.. Czy uczeń może zrezygnować jednocześnie z uczestnictwa w religii i etyce?To szkoła ma zbierać oświadczenia rodziców o chęci, zgody na uczęs…


Czytaj więcej

Zaświadczenie o zarobkach za jeden miesiąc

Jednym z najważniejszych z nich jest zaświadczenie o zarobkach.ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłaty za czas niewykonywania pracy, np. za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.. Zależnie od wymagań instytucji, w której pracownik ma zamiar przedłożyć dokument, może to być zaświadczenie o zarobkach za jeden miesiąc, z ostatnich trzech miesięcy lub innego, dłuższego okresu.Zaświadczenie o zarobkach ważne jeden miesiąc od daty wystawienia Niniejszym zaświadcza się że: mie…


Czytaj więcej

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie opłata

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.Warunkowe przedterminowe zwolnienie to instytucja dzięki której osadzony, zostaje zwolniony z odbycia reszty kary, jeżeli dochowa określonych warunków.. Informujemy, że od dnia 31 lipca 2018 r. prowadzimy sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary również w Bełchatowie przy ul.Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary p…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego

Znajdziesz tutaj wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów.Pełnomocnictwo ogólne, czyli upoważnienie do prowadzenia wszelkich spraw podatkowych Od 1 lipca 2017 r. dopuszczalne jest przekazywanie pełnomocnictwa ogólne upoważniającego do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Nowe wersje f…


Czytaj więcej

Wniosek o wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa .KRDN zapewnia każdemu szybki i nieograniczony dostęp do informacji o osobach i firmach wpisanych do sądowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.. to bardzo proste, ponieważ zgodnie z art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wierzyciel który posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej, może dokonać wpisu dłużnika niewypłacalnego.Wpis do Rejestru Dłużnikó…


Czytaj więcej

Firma szkoleniowa dofinansowanie

11 e-mail: [email protected] strona internetowa: Biura Obsługi Klienta: Cieszyn - tel.. W artykule znajdziesz oba źródła, w sumie 39 różnych programów.. Przykład.. Każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z bardzo efektywnej formy wsparcia w szkoleniu swoich pracowników którą proponuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy.Ważne jest, aby w rozliczeniu końcowym po stronie kosztów ujęta była kwota faktycznie wydatkowana przez właściciela firmy.. Nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe dl…


Czytaj więcej

Skarga na interpretację indywidualną opłata

z 2020 r. poz. 256) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.. Podatnik może wnieść, w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego.Skargi na indywidualne interpretacje podatkowe - zmiany od 1 czerwca 2017 roku Nowe przepisy, obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku zmieniają sposób zaskarżania …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt