Protokół przekazania przedsiębiorstwa wzór

Była czynnym podatnikiem VAT.. Protokół przekazania sprzętu umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy i powierzenie go pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi).Protokół niniejszy wraz z załącznikiem został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. Resztę - w miarę uzgodnień.. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt