Załączniki w pracy licencjackiej wzór
Przykładowy wzór planu pracy magisterskiej Rola Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego Spis treści Wstęp Rozdział 1. b) streszczenie do 1500 znaków.. Wprowadzenie.. Pamiętaj!. Autor prowadzi czytelnika od wstępu, poprzez teoretyczne podstawy badań własnych, metodologię badań, analizę wyników po wnioski i dyskusję.. Wzór za świadczenia … Zał ącznik 3. c) słowa kluczowe (do 10 słów) 3.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Skopiuj poniżej zaprezentowany wzór wstępu do pracy licencjackiej i magisterskiej.. Polecane posty.. Student obowiązany jest do zarejestrowania i złożenia pracy dyplomowej licencjackiej w dziekanacie nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.. Strona tytułowa.. Tu dowiesz się co powinien zawierać poprawny spis treści, na co zwrócić uwagę pisząc spis treści a czego się wystrzegać podczas przygotowywania spisu treści.. Wzory załączników obowiązujące od 01.10.2019 r. Kosmetologia (lic.) - Wzór pracy - plik bazowy który należy nazwać tak jak tytuł pracyPraca dyplomowa.. EDYCJA 2017 i 2018.. WYMOGI TECHNICZNE Czcionka 12 Times New Roman, Odstęp między wierszami 1,5, Marginesy -standardowe 2,5cm Tekst wyjustowany, Pracę pisze się bezosobowo lub w liczbie mnogiej, Nowy rozdział rozpoczyna się na kolejnej stronie, Numeracja stron ciągła, na dole strony, Numeracja rysunków, schematów, tabel i wykresów narastająca w całej pracy,Plan pracy widoczny jest w spisie treści..

Stanowi wizytówkę pracy licencjackiej.

Na końcu pracy można dołączyć załączniki (1,2…) zawierające np. kod źródłowy programu, schematy aparatury .Każdy załącznik w aneksie powinien mieć tytuł i numer.. Załączniki (w razie potrzeby - ewentualny aneks) 7 5.. W streszczeniu winny znaleźć się następujące elementy: a) problematyka pracy dyplomowej, b) zwięzła informacja o metodach i technikach badawczych, c) miejsce problematyki w literaturze naukowej, d) zakres chronologiczny problemu, e) zakres terytorialny .Bowiem pisanie pracy ma na celu poszerzenie wiedzy w danym tematycznie zagadnieniu oraz nabycie umiejętności metodologicznych, tj. umiejętnoś korzystania z literatury i dorobku naukowego problematyki podjętej w pracy, w efekcie stworzenia nowego, własnego układu na podstawie skojarzeń, wzorów i koncepcji zaczerpniętych z prac naukowych.Załącznik 1 WYMOGI REDAKCYJNE DLA PRACY DYPLOMOWEJ.. Oświadczenia.. J.Stworzenie bibliografii w pracy licencjackiej, a także w każdej innej pracy dyplomowej, naprawdę nie jest trudnym zadaniem.Wzory.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Art. 167a.Studenci z lat ubiegłych, skreśleni z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, którzy zakończyli pisanie pracy i uzyskali akceptację Promotora, składają podanie do Dziekana Wydziału ZIF o wznowienie studiów (wzór podania).Przedkładają jednocześnie w Dziekanacie egzemplarz pracy (zgodny z punktem 1 poniższej procedury) podpisany na stronie tytułowej przez Promotora.w sprawie trybu składania pracy licencjackiej Niniejsza decyzja, będąca rozwinięciem zapisu regulaminu studiów (§ 39 ust.4), nakłada obowiązek zamieszczenia w pracy licencjackiej - jako jej integralnej części: 1) oświadczenia, że praca ta nie narusza praw autorskich osób trzecich; 2) streszczenia pracy licencjackiej.Praca dyplomowa licencjacka..

Cel pracy .

Spis treści.. Piszesz pracę licencjacką lub magisterską z bezpieczeństwa wewnętrznego, publicznego lub narodowego i potrzebujesz konkretnej inspiracji.PRACY DYPLOMOWEJ - WZÓR.. Tu dowiesz się: co to jest wstęp, co powinno się znaleźć w wstępie do pracy i co przygotować do napisania wstępu.. Charakterystyka poszczególnych warstw standardu MPEG-1.. Załącznik - Wytyczne.. Rozdział I.. Przez Gość taka jedna pytajaaca, Czerwiec 13, 2011 w Dyskusja ogólna.. Przejrzyj swoją pracę w poszukiwaniu informacji, które wypełnią luki we wzorze.. Wstęp to krótka informacja o tym, co zawiera Twoja praca.. UKŁAD PRACY: .. Spis tabel zawiera wykaz tabel umieszczonych w pracy dyplomowej ze wskazaniem stron, .. Stanowi wizytówkę pracy licencjackiej.. Studia I stopnia (PDF) Studia II stopnia (PDF) W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta - ich odpis w języku obcym.Procedura złożenia pracy licencjackiej.. WarstwaAKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków tel.. typu przeglądowego.. Tabele numerujemy tak jak wzory.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe .a) temat pracy.. Całość powinna zostać ułożona alfabetycznie, uwzględniając nazwisko autora.8..

Tytuł rozdziałujak załączyć ankietę do pracy licencjackiej?

Nawet jeżeli cała Twoja praca licencjacka będzie genialna, to pisząc słabe zakończenie, na 99% promotor obniży Twoją ocenę.. Istnieje 7 najważniejszych zasad pisania zakończenia, a także 8- punktowy schemat, dzięki któremu napiszesz szybko i dobrze zakończenie swojej pracy licencjackiej.. Wszystko omówiłem w artykule jak napisać zakończenie pracy licencjackiej.Wzory załączników Studia I stopnia - Kosmetologia.. Gość taka jedna pytajaacaWzór oświadczenia różni się w zależności od uczelni, dlatego warto pobrać go we właściwym dziekanacie.. Numeracja stron.. Zgodnie ze zmienioną 11 lipca 2014 r. Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniona została definicja pracy dyplomowej:.. Tu dowiesz się jak co powinno znaleźć się w załącznikach do pracy.. Poradnik - jak umieszczać załączniki do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Zakończenie.. Zawiera najistotniejsze informacje dotyczące samej pracy, tzn. tytuł, imię i nazwisko autora (studenta), imię i nazwisko promotora pracy, nazwę uczelni oraz rok, w którym została napisana, a także nr albumu studenta.Wzór struktury pracy licencjackiej .. Zarządzenie Rektora w sprawie procesu dyplomowania; Wytyczne redakcyjne; Załącznik nr 2a - Deklaracja wyboru promotora; Załącznik nr 3a - Deklaracja promotorstwa i wybór tematu pracy; Załącznik nr 4 - Ocena promotora; Zalacznik nr 5 - Ocena recenzenta; Strona Tytułowa Prac Dyplomowych KWSPZ; Wzór ..

Tekst wieńczą spis literatury oraz załączniki.

centrala - 123 999 500, fax: 123 999 501 REGON: 357244777 NIP: 676-16-87-491stanowiących realizację tematu pracy dla pracy licencjackiej, natomiast min pięć .. Title: wymogi_redakcyjne-aktualne Author: 001-122Wzór pracy licencjacka z bezpieczeństwa wewnętrznego przyda Ci się, gdy: Trafiłeś tutaj, wyszukując hasło- praca licencjacka bezpieczeństwo wewnętrzne lub bezpieczeństwo wewnętrzne praca licencjacka.. Bywa, że wymagany jest także podpis promotora.. W profesjonalnych pracach standardowo wzory umieszcza się wyrównane do środka akapitu, a odpowiadające im numery umieszcza się w nawiasach okrągłych wyrównanych do prawego marginesu.. Przegląd literatury .. ** W przypadku braku specjalności lub braku deklaracji o specjalności wiersz należy pominąć.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Załącznik 2 - wersja .docPoradnik - jak napisać spis treści pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Jeżeli w pracy występują wzory, należy użyć do ich wpisywania edytor równań.. Numeracja stron w aneksie jest również odrębna od tej w pozostałej części pracy.Bibliografia - wzór.. Załącznik 1 i 2 do wytycznych.. w przypadku pracy zespołowej spis autorów z wyszczególnieniem numerów.. Dlatego też jest umieszczany na samym końcu pracy magisterskiej.. Wzory numerujemy jednym ciągiem w całej pracy a numer umieszczamy z prawej strony przy marginesie.. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych z formalnego punktu widzenia stron: Strona tytułowa powinna być przygotowana zgodnie z załącznikiem (strona tytułowa w formacie Microsoft Word) - wzór aktualny i obowiązuje do 30.09.2020 r.; Strona druga powinna być pusta (inaczej spis treści wydrukuje się na tyle strony tytułowej)Zasady realizacji prac licencjackich Główne elementy pracy licencjackiej Strona tytułowa.. Tytuł rozdziału tytuł rozdziału 5.. Wstęp 4. rozdziałów pracy - w innym wypadku stronę należy pozostawić pustą; Spis treści.. Standardowa objętość wstępu to 1-2 strony.W pracy licencjackiej.. Oświadczenie zamieszcza się na końcu pracy - jako osobną stronę lub jest naklejane na tylną okładkę (po wewnętrznej stronie).. Wzór oświadczeniaNajważniejszą część pracy stanowi jej treść..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt