Nagroda kuratora oświaty wzór wniosku
w trakcie uroczystości Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wręczył odznaczenia państwowe, medale i nagrody, tytuły honorowe profesora oświaty kilkudziesięciu osobom z całej Polski.Wnioski (2 egzemplarze) o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.. Formularze do pobrania:W związku z przypadającą w 2020 roku 70. rocznicą polskiej administracji w Portach Szczecin i Świnoujście, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA organizują konkurs pn. „70 lat Zachodniopomorskich Portów - prezentacja".W raporcie znajduje się opis zmian wprowadzonych do ww.. Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty .Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.. Kuratorium prosi o notę księgową z wyliczonymi składkami i nr konta, na które przeleje nagrodę i pochodne.Organ nadzorujący nie chce zwiekszyc mi planu wydatków - mam to puścic pozabudżetowo?. centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 97 Pełna lista numerów wewnętrznych email: [email protected] Elektroniczna Skrzynka Podawcza , E-usługi (EPWiOD)(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora oświaty, dyrektora - rok otrzymania) Uzasadnienie wniosku: Opinia rady pedagogicznej szkoły (dotyczy wniosku dyrektora szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole):14 października 2020 r. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w ogólnopolskich uroczystościach z okazji Dnia Edukacji..

2.Wzór wniosku.

o przyznanie nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty .. Od 19 maja 2020 r. organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł przyznawać nagrody nauczycielom także bez wniosku dyrektora szkoły lub organu prowadzącego, jak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie nagród dla nauczycieli.Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2020 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 7 września 2020 Przyznane tytuły „Zawodowy Pracodawca" oraz „Zawodowy Mistrz" za r. szk.. ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ.. W przypadku nagrody dla dyrektora szkoły wniosek o jej przyznanie składa organ prowadzący.. - tak aby potem nie wykazywać tego w żadnym sprawozdaniu .Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.. O PRZYZNANIE NAGRODY KURATORA OŚWIATY .. - wnioski o nagrodę kuratora składa dyrektor szkoły do ok. 15 czerwca (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski o nagrodę ministra do kuratora oświaty - do ok. 20 maja (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny .Kuratorium Oświaty w Warszawie Al..

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Procedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - obowiązuje od 07.10.2019r.. Pismo przewodnie; Wzór wniosku - pdfCzytaj więcej o: Kalendarz składania wniosków o odznaczenia państwowe oraz nagrody w roku szkolnym 2020/2021 27 czerwca 2018 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Krakowienagroda Kuratora dla nauczyciela - jak księgować?. za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!Wyrażamy nadzieję, iż opracowane przykładowe wzory pism w procedurze awansu zawodowego, stanowiące wymaganą prawem dokumentację, ułatwią nauczycielom i dyrektorom podejmowanie praworządnych decyzji.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. - nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy określają odrębne przepisy, e) inne warunki zatrudnienia .W związku z powyższym wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty będą przyjmowane od organów prowadzących szkoły, należy je składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2020 r. Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej..

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Łódzkiego Kuratora OświatyWzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty.

programu w roku szkolnym 2019/2020, działań realizowanych głównie przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyniki egzaminu ósmoklasisty i ich analiza, wnioski oraz rekomendacje do pracy na rok szkolny 2020/2021.Wnioski, Wzory dokumentów .. Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9, w następujących terminach: - do 31 maja 2020 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej (w związku z upływem terminu w dzień wolny od pracy wnioski można składać do 1 .. (wszelkie inne nagrody: np. organu prowadzącego, inspektora oświaty, czy posiadane odznaczenia/medale należy wpisać na końcu rubryki ,,uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego" (dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora - data ich otrzymania)Załączniki Wzór wniosku o przyznanie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2020-06-18, rozmiar: 26 KB Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2020-06-18, rozmiar: 28 KB wzór…Ważne - rejestracja wniosków o Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej OPINIA Rady Pedagogicznej N MEN- przykładowy wzór - Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty..

Wzór wniosku o przyznanie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ...WNIOSEK.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r.Obecnie nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela może być przyznana na wniosek dyrektora szkoły.. Data: 2020-06-18, rozmiar: 28 KB.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania - wypełnia kandydat zgłoszony do nagrody) 4: Nagroda Śląskiego Kuratora: Od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021r.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Wszystkie wnioski zostaną zarchiwizowane w Kuratorium Oświaty w Krakowie.. Nauczyciele, którym została przyznana nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczane są dyplomy, które włącza się do akt osobowych.. WNIOSEK .. Wnioski nadesłane po .wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach, szczegółowe informacje zamieszczone zostały w dokumencie: Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty (załącznik do niniejszego pisma).Krok 4.. 1.Wniosek o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.. - napisał w Różne tematy: witajcie,nauczyciel otrzymał nagrodę Kuratora..Komentarze

Brak komentarzy.