Zgoda na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym
Witam, Jestem nowym forumowiczem i nie wiem, czy podobny temat był już tutaj poruszany, otóż mam problem z lokatorami w bloku mieszkalnym w którym otworzyłem pizzerię i chcę otworzyć pub.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, a zgodnie z art. 18 ust.. Na wstępie należy zaznaczyć, że prowadzenie działalności gospodarczej w samodzielnym lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej nie jest uzależnione od uzyskania zgody innych członków wspólnoty.zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie znajdował się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży (art. 18 ust.. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w budynku wielorodzinnym może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu .Wynajmuję lokal handlowy w budynku wielorodzinnym (połączone dwa bloki).. Pisemną zgodę WM przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu musi załączyć do wniosku o zezwolenie (art. 18.6 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu .pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku - jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.Zgoda wyrażona przez zarządcę budynku lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej powinna zatem zawierać wzmiankę o uchwale, będącej podstawą zgody..

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, a zgodnie z normą prawną wyrażoną w art. 18 ust.

akt III SA/Gd 508/11, orzekając o budynku, w którym były 2 lokale mieszkalne i jeden użytkowy, przesądził, że brak pisemnej zgody współwłaściciela budynku wielorodzinnego oznacza, że decyzje zezwalające na sprzedaż .W myśl tego przepisu jednym z warunków ubiegania się w postępowaniu administracyjnym o zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest legitymowanie się (przez wnioskującego przedsiębiorcę) zgodą właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.W takiej sytuacji właściciel lokalu powinien wystąpić do zarządu wspólnoty z wnioskiem o podjęcie przez wspólnotę uchwały w tej sprawie.. Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.. Konieczne jest załączenie do wniosku określonych dokumentów w tym pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Z prawem własności lokalu użytkowego nie jest powiązane roszczenie o wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu; jak to wskazuje się w orzecznictwie: „Wyrażenie zgody przez wspólnotę na sprzedaż alkoholu, wymaganej na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 18 ust..

W budynku znajdują się dwie oddzielne klatki, spółdzielnia wymaga zgody wszystkich mieszkańców, by wydać pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

W opisanym więc przypadku konieczne będzie uzyskanie takiej zgody i dołączenie jej do wniosku.. ∑ Zezwolenie wójta na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w budynku wielorodzinnym zostało wydane bez wymaganej zgody jednego z trzech współwłaścicieli budynku .Zgoda wspólnoty na sprzedaż alkoholu powinna zawierać w sobie szczegółowe określenie lokalu w którym znajduje się restauracja oraz rodzaje alkoholu jaki może być podawany.. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości .Na marginesie jeszcze wyjaśnię, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 marca 2012 roku, sygn..

Bardzo mi na nim zależy, jak mogę je osiągnąć w tej sytuacji?Zgody wspólnoty wymaga natomiast planowana sprzedaż alkoholu w lokalu położonym w budynku wielorodzinnym.

Przypomnijmy, że istnieją trzy typy zezwoleń - na napoje z zawartością do 4,5% lub piwo; napoje od 4,5% do 18% alkoholu bez piwa, oraz napoje z zawartością .Na tle zmian właścicielskich warto przytoczyć przykład, w którym przedsiębiorca nabywający lokal użytkowy i wnioskujący o zezwolenie na sprzedaż alkoholu legitymował się wyłącznie zgodą poprzedniego właściciela nieruchomości (tj. dewelopera sprzed wyodrębnienia pierwszego lokalu w budynku).Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną.. Wszystkie informacje na temat wymagań, dokumentów, opłat etc. związanych z koncesją na sprzedaż alkoholu znajdują się w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w .Sprzedaż alkoholu wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej.. Przepisy określają także precyzyjnie, jak wygląda procedura uzyskania zgody na sprzedaż alkoholu.W rozpoznawanej sprawie skarżąca , występując z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, nie posiadała zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiotowym lokalu użytkowym, a więc tym samym nie spełniała .Do wniosku o wydanie zezwolenia należy m.in. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym..

Pani ta udała się z podpisaną przez zarząd zgodą do gminy i tam uzyskała pozwolenie na sprzedaż alkoholu w budynku.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zarząd momentalnie tej pani zgodę bezterminową wydał.. Załączniki Szablon zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe doc, 21 kB metryczkaOtóż do wniosku o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jeżeli punkt sprzedaży alkoholu zlokalizowany jest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, konieczne jest przedstawienie jako załącznika zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku i to nawet wtedy i mimo tego, że działalność taka .zezwolenie na sprzedaż alkoholu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym .. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Aby otrzymać zezwolenie na sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych należy złożyć wniosek o udzielenie takiego zezwolenia.. 6 pkt 3 należy do niego dołączyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Zgoda na sprzedaż alkoholu nie jest czynnością zwykłego zarządu.. 3 ustawy, tj. bez uzyskania wymaganej w takim przypadku zgody współwłaścicieli, są obarczone .W treści uzasadnienia wskazano, że do wznowienia postępowania doszło na skutek ujawnienia nowej, nieznanej organowi okoliczności, którą był dokument, w którym właściciele wyodrębnionych w budynku lokali postulowali, aby głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu odbyło się zgodnie z zasadą, że każdemu .Sytuacja w chwili obecnej jest taka iż Pani Y wynajmująca lokal od Pani X napisła na kartce prośbę o wydanie zgody na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym.. Wydanie zezwolenia wbrew wymaganiom określonym w ustawie stanowi rażące naruszenie prawa.. 3 ustawy z 26 października 1982 roku o .Przez budynek mieszkalny wielorodzinny rozumie się budynek składający się z więcej niż dwóch mieszkań, a przez porę nocną rozumie się godziny od 22:00 do 6:00 rano dnia następnego - doprecyzowuje rudzki magistrat.. Zgodnie z art. 18 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt