Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
Dysponentem środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dyrektor szkoły, który może powołać Komisję Doradczą do proponowania sposobu zagospodarowania środkami Funduszu.. Bardziej szczegółowo• inne osoby, którym zakład pracy przyznał prawo korzystania ze świadczeń funduszu.. zm.) wRegulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Kolejnym krokiem do wprowadzenia ZFŚS jest uchwalenie regulaminu (dalej „Regulamin").. zm.) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 z późn.. Świadczenia socjalne muszą być dostępne dla wszystkich uprawnionych.. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem, oraz zasady przeznaczania środków funduszu naREGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.. 1.Ustawa zakładowym funduszu świadczeń socjalnych reguluje ogólne zasady tworzenia i sposób gospodarowania funduszem socjalnym.. Zakładowy regulamin świadczeń socjalnych nie może ograniczać, kto może korzystać z ZFŚS..

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.

Podstawę gospodarowania Funduszem stanowi uchwalony plan rzeczowo-finansowy oraz niniejszy Regulamin.. Szczegóły w załączonym pliku PDF1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej „Funduszem", tworzy się na podstawie przepisów: a) ustawy z dnia 04 marca 1994r.. Zasady naliczania Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej funduszem i zasadami gospodarowania jego środkami określają przepisy: - ustawy z dnia 04 marca 1994 o zakładowym funduszu .Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (innego niż dopłata do wypoczynku) Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie dopłaty do .REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne § 1.. 4.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Funduszem", jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej, organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu..

5.Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (Dz.U.

Regulamin określa zasady tworzenia w Uniwersytecie Gdańskim zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem" i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu.. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązuje w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu od 01.01.2020 roku.. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego .Reguły gospodarowania.. W Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego .pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami lub rencistami zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwany dalej ZFŚS)..

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.

Środki Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na: finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, dofinansowanie zakładowych .Przypominam, że od 01.01.2020 roku obowiązuje nowy Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych dostępny na stronie szkoły.. Środkami Funduszu administruje Rektor przy pomocy Biura Spraw Socjalnych.. Na Politechnice Krakowskiej (zwanej dalej PK) ZFŚS administruje Rektor PK.. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze świadczeń, które są finansowane z Funduszu, a także zasady przeznaczania środków funduszu na .2.. Nr 43, poz. 163 ze zm., dalej zwana: ustawą o ZFŚS) w art. 1 określa zasady gospodarowania środkami tego Funduszu.. Jest to dokument, który należy kwalifikować jako wewnątrzzakładowy akt normatywny, który zdaniem Sądu Najwyższego jest źródłem prawa w rozumieniu art. 9 § 1 KP (por. wyrok z dnia z 6.12 .Jeśli nie ma związku zawodowego, to pracodawca musi uzgodnić regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z pracownikiem, który jest wybrany do reprezentowania pracowników..

Zachęcam do zapoznania się w/w regulaminem.

Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem", i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych .Zasady gospodarowania Funduszem każdy pracodawca określa w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który jest wewnątrzzakładowym aktem normatywnym.. Środkami funduszu administruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za1.. Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń socjalnych osobom uprawnionym podejmuje Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w ASP.Podstawą gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest roczny plan finansowy Funduszu, stanowiący załącznik nr 1.. Podstawy prawne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, t. j. Dz. U.podstawę prawną przetwarzania danych, tj. art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust.. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi 9 § 15 1.. Podstawę gospodarowania Funduszem stanowią przepisy ustawy, niniejszy Regulamin oraz roczny plan podziału Funduszu.. Regulamin jest konieczny - bez względu na to, czy pracodawca tworzy Fundusz obowiązkowo, czy na zasadzie dobrowolności.Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej "Funduszem", i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków .Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im.. Natomiast przepis art. 53 KN zawiera szczególne regulacje dotyczące funduszu socjalnego tworzonego w szkole - wskazany przepis reguluje przede wszystkim sprawy związane z dokonywaniem odpisów na fundusz dla .na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Funduszem".. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, osoby uprawnione do2.. Regulamin określa zasady przeznaczenia środków funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych.. Zasady tworzenia przez pracodawców zfśs i gospodarowania jego środkami określa ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.1.. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest roczny Preliminarz Dochodów i Wydatków Funduszu oraz niniejszy Regulamin tworzeniaREGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I.. Zasady gospodarowania środkami ZFŚS określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz niniejszy regulamin.. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt