Potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów

4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT) 1.. STATUS NABYWCY I DOSTAWCY PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW Zarówno nabywca .Odpowiedź.. W praktyce najczęściej spotykane i wystarczające są listy przewozowe oraz tzw. dokumenty CMR (międzynarodowe listy przewozowe).. Na mocy art. 20 ust.. Znowelizowane przepisy rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011 (UE) będą obowiązywać bezpośrednio w całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2020 r.Kopia faktury dostawy.. Przepisy ust.. dokumenty (specyfikacj…


Czytaj więcej

Niebieska karta wzór wypełnienia

W konsekwencji, jeżeli procedura NK została .Procedura „Niebieskie karty" w Policji - historia.. Wszczęcie procedury ,,Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza ,,Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobęCzy konieczne jest wypełnienie formularza ,,Niebieska Karta - D, C" w przypadku gdy, osoba doznaj…


Czytaj więcej

Rozdzielność majątkową wzór notariusz

Zawierając małżeństwo nie planujemy oczywiście, że za jakiś czas będziemy przeprowadzać .Rozdzielność majątkowa to jeden z rodzajów umów majątkowych małżeńskich.. Rozdzielność majątkowa w małżeństwie.. Istnieje kilka rodzajów rozdzielności majątkowej, a w zależności od wielkości posiadanych dóbr różni się również jej koszt.. Przy rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu, zgoda małżonków nie jest potrzebna.. Notariusz Justyna Gawlica.. Zostanie sporządzony akt notarialny, w którym n…


Czytaj więcej

Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej

Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.Kopię wniosku przekazuje się zainteresowanemu członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia st…


Czytaj więcej

Jak zgłosić do zus kontrolę zwolnienia lekarskiego 2018

Jeśli spóźnimy się z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego choćby o jeden dzień, ZUS może obniżyć należne nam świadczenie aż o 25% (szczegółowo na ten temat pisaliśmy tutaj).Kontrola może dotyczyć też wykorzystywania zwolnień lekarskich - ZUS sprawdza, czy zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest w sposób zgodny z przeznaczeniem.. Wyślij ZUS ZLA i ZUS Z-3b do ZUS-u.. Ten rodzaj kontroli nie jest .W takiej sytuacji podmiot zatrudniający występuje do ZUS z odpowiednim wnioskiem.. Kogo najczęściej …


Czytaj więcej

Czy stypendium socjalne to dochód

Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.. Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1051,70 .Pracować czy dostawać.. Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,Stypendium socjalne to też dochód.. Czy jeżeli stypendium zostanie mi ewentualnie przyznane, a podejmę pracę (aktualnie nie pracuję) i ciągle będę się…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego 2020

W przeciwnym razie będzie to "zwykły" najem z wszystkimi tego konsekwencjami.Podatki 2020.. Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, dochody z najmu składników majątku wspólnego rozliczają podatkowo po połowie, zarówno w przypadku opodatkowania według skali, jak i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.OŚWIADCZENIE O WYBORZE formy opodatkowania dochodu/przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy .. Blog dla księgowych.. Sprawdź w jakim terminie dokonuje się zgłoszenia lub zmiany…


Czytaj więcej

Rezygnacja z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wzór

Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust.. Nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzyć ZFŚS.Rezygnacja z tworzenia zfśs i z wypłaty świadczeń urlopowych.. 3a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.) informuję, że w roku1/ ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak ładowym funduszu świadczeń socjalnych - j.t.. Forma rezygnacji zależy od tego…


Czytaj więcej

Zawiadomienie spółki o nabyciu udziałów wzór

Dlatego też w sklepie z ebookami na Waszą prośbę pojawił się w sprzedaży wzór umowy sprzedaży udziałów, jak i wzór umowy sprzedaży udziałów z dodatkowymi wzorami dokumentów.. Sprzedaż udziałów w spółce z o. o. jako .Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. to umowa zobowiązująca zbywcę do przeniesienia własności udziałów spółki na nabywcę, natomiast nabywce do zapłacenia ustalonej w umowie ceny.. W żadnym przepisie nie wskazano wymogu co do podpisania księgi udziałów przez zarząd czy opatrzenia…


Czytaj więcej

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2020

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393).Przykładowy wniosek nauczyciela stażysty (staż zakończony w 2020r.). Zbliża się czas składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (nauczyciele stażyści i mianowani) oraz postępowania egzaminacyjnego (nauczyciele kontraktowi).. Ponieważ nadal krąży wiele mitów na temat tzw. "teczek" oraz zmieniała się dokumentacja załączana do wniosku, porządkuję dziś te informacje.Wzór wniosku o wszczęcie…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt