Jak sprawdzić czy firma ma koncesje na alkohol

Podsumowując….. Pozwolenie na sprzedaż alkoholu, zwane koncesją na alkohol, wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.Warunki jego otrzymania opisane zostały w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku.Przyznanie koncesji uzależnione jest także od przepisów gminnych, które .Posiadanie koncesji na sprzedaż alkoholu pozwala na sprzedaż alkoholu klientom.. Koncesje są wystawione na ten podmiot (przedsiębiorcę).. ; Oszczędzisz s…


Czytaj więcej

Koszt sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od wniosku stosuje się również do opłaty od apelacji, zatem należy ją uiścić w kwocie 40 zł składając apelację do sądu.Opłaty od wniesienia pisma rozpoczynającego postępowanie, są uregulowane w swoistym „cenniku" który przedstawiony jest w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.. Co może zrobić rodzic, który przez okres trwania sprawy sądowej nie ma możliwości utrzymyw…


Czytaj więcej

Rejestr danych kontaktowych ustawa

Wprowadza ona Rejestr Danych Kontaktowych, w którym będziemy mogli dobrowolnie podać swoje dane kontaktowe, z których będzie mogła korzystać administracja państwowa.A mianowicie i w pewnym skrócie: rejestr danych kontaktowych osób fizycznych ma na celu ułatwienie kontaktu w związku z realizowanymi na rzecz tych osób usług i zadań publicznych m.in. przez organy władzy publicznej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, NFZ, uczelnie, a także przez podmioty, które zawarły porozumienie w sprawie…


Czytaj więcej

Jak sprawdzić czy budynek ma pozwolenie na użytkowanie

Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Na wniosek o pozwolenie na użytkowanie inspektor nadzoru budowlanego (powiatowy lub wojewódzki) ma obowiązek przeprowadzenia kontroli budynku.. istnieją dwie sytuacje, w których nadzór może odmówić pozwolenia na użytkowanie.Wspominałam Państwu ostatnio o ważnej - z punktu widzenia deweloperów - zmianie prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia tego roku.. Podczas kontroli sprawdzane jest, czy budynek powstał zgodnie z ustaleniami i warunkami, j…


Czytaj więcej

Skarga na zarządzenie referendarza o zwrocie wniosku

Skargę wnosicie w terminie tygodniowym od daty doręczenia zarządzenia.. Pytanie: Dokonany został wpis do księgi wieczystej.. Po zmianach z marca 2006 r., w razie wniesienia skargi wpis w księdze wieczystej nie traci mocy.Skarga na orzeczenie referendarza o wpisie.. Opłatę można w takiej sytuacji uiścić w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia sądu o .Skarga na orzeczenie referendarza - skarga (doc) OPŁATY Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005…


Czytaj więcej

Zobowiązanie do uregulowania należności wzór

Jedną z nich jest wnioskowanie o umorzenie w całości bądź w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę czy opłaty prolongacyjnej.. Elementem pozwu jest bowiem dołączenie dowodów na to, że strony podjęły próbę mediacji lub innego, polubownego sposobu rozwiązania sporu a gdyby takich prób nie podjęto .Czym jest wezwanie do zapłaty?. Wzór wezwania do zapłaty - jak wygląda?. Należność to dług, jaki dłużnik musi uregulować.. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie Organizatorowi p…


Czytaj więcej

Zaświadczenie o stanie zdrowia po angielsku

- health certificate, certificate of healthPoniżej prezentujemy wzór zaświadczenia w języku angielskim o posiadanych lekach (stosowanych w mukowiscydozie), który po wydrukowaniu i uzupełnieniu przez lekarza, warto posiadać przy sobie w trakcie zagranicznych wyjazdów.świadectwo zdrowia, zaświadczenie o stanie zdrowia health certificate, certificate of health rzeczownik Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.Europejskie Stowarzysze…


Czytaj więcej

Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych wzór

Określa się wzór zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ust.. 2.o odbyciu obowiązkowej kwarantanny do złożenia w zakładzie pracy Instrukcja wypełniania Wypełnij to oświadczenie i w terminie 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny przekaż je pracodawcy (zleceniodawcy).. Uwagi dodatkowe (ocena studenta przez zakładowego opiekuna praktyk) :data .. Co pisać na karcie praktyk zawodowych po ich odbyciu?. Podstawowym dokumentem potwierdzającym praktykę zawodową jesz…


Czytaj więcej

Wniosek o zawieszenie pozwu rozwodowego wzór

Poznań, dnia 15 stycznia 2010 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Cywilny w PoznaniuZobacz wzór pozwu o rozwód >> Złożoność pozwu rozwodowego zależy głównie od tego, czy sąd będzie orzekał w sprawie małoletnich dzieci.. Jaka jest różnica między wycofaniem pozwu o rozwód a zawieszeniem postępowania?. Wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie znajduje się poniżej.Czym jest rozwód, jak napisać pozew rozwodowy, jak uzyskać orzeceznie o winie | Rozwody.. Warto również zapoznać się z artykułami pr…


Czytaj więcej

Indywidualna organizacja studiów 2019

.IOS, czyli Indywidualna Organizacja Studiów; Procedury, instrukcje i druki; Opłaty związane ze studiami; Studenckie praktyki zawodowe; Elektroniczna legitymacja studencka ; Najważniejsze akty prawne - Regulaminy studiów w UŚ, Ustawa o szkolnictwie wyższym; Organizacja roku akademickiego 2019/2020Indywidualna organizacja studiów jest zatwierdzana przez dziekana, a kontrola jej realizacji jest prowadzona w tym samym trybie, co kontrola postępów w nauce pozostałych studentów.. Szczegółowo tę kwes…


Czytaj więcej